Vragen n.a.v. website 'meisjesforum.net'

03-02-2006 16:28 03-02-2006 16:28

Vragen van de leden Rouvoet en
Slob (beiden ChristenUnie) aan de
minister van Justitie over website
meisjesforum. (Ingezonden 7 februari
2006)

1
Kent u de website
http://www.meisjesforum.net?

2
Deelt u de mening dat deze website
feitelijk een online ontmoetingsplek is
voor pedofielen gelet op het feit dat
de site spreekt van een
ontmoetingsplaats van «(andere)
vrouwen en mannen die zich
voornamelijk aangetrokken voelen tot
adolescente of prepuberale meisjes»?

3
Deelt u de opvatting dat een
dergelijke online onmoetingsplaats
grote risico’s, met zich brengt gelet
op het uitgangspunt dat kinderen
tegen een onverhoedse confrontatie
met de site behoren te worden
beschermd en mede gelet op het feit
dat op de site kennelijk een levendige
uitwisseling plaatsvindt van
afbeeldingen van kinderen, welke
afbeeldingen, gelet op de context, in
elk geval de grenzen van de wet
opzoeken en mogelijk tegen de wil
van betrokkenen worden verspreid?

4
Bent u bereid te onderzoeken of zich
laakbaar materiaal op de site bevindt,
dan wel doorverwezen wordt naar
laakbaar materiaal en of men zich
schuldig maakt aan strafbare feiten?
Wilt u bevorderen, indien daartoe
voldoende aanleiding bestaat, dat de
site uit de lucht wordt gehaald?

Antwoord
Antwoord van minister Donner
(Justitie). (Ontvangen 29 maart 2006),
zie ook Aanhangsel Handelingen nr.
948 vergaderjaar 2005–2006

1
Ja.

2
Ja.

3 en 4
Ten aanzien van uitingen op internet
wordt aan de hand van relevante
strafbepalingen beoordeeld of er
aanleiding bestaat strafrechtelijk op
te treden. De Dienst Nationale
Recherche Informatie van het KLPD
heeft de site onderzocht. Op de site is
geen strafbaar materiaal
aangetroffen. Helaas bevindt zich op
het internet veel materiaal dat niet
geschikt is voor kinderen. De
overheid kan slechts optreden indien
daarbij de strafwet wordt
geschonden. Het behoort in de eerste
plaats tot de verantwoordelijkheid
van de ouders hun kinderen te
beschermen tegen confrontatie met
dit materiaal. Indien er bij de politie
meldingen binnenkomen dat op de
site strafbaar materiaal is geplaatst
zullen die worden onderzocht.
Ik ben overigens voornemens om bij
te dragen aan een Awareness
programma gericht op een veilig
gebruik van internet door kinderen,
middels financiële steun aan de
Stichting Meldpunt Kinderporno. Het
Ministerie van Economische Zaken
heeft de coördinatie van dit
programma.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari