Verslag overleg MOU-betuweroute

04-04-2006 16:32 04-04-2006 16:32

De heer Slob (ChristenUnie) informeert of de Betuwelijn inderdaad op
1 januari 2007 in gebruik genomen zal worden nu het consortium dat de
exploitatie voor zijn rekening zou nemen, niet meer bestaat. Deze mislukking
is uitermate pijnlijk. Er gaat opnieuw kostbare tijd verloren en er is
schade berokkend aan het toch al slechte imago van de Betuweroute. Het
opzeggen van het vertrouwen in de minister is niet aan de orde, maar zij
moet wel uitleggen op welke wijze zij inhoud heeft gegeven aan haar
politieke verantwoordelijkheid. Zij kan niet volstaan met de mededeling in
de brief dat zij zich naar eer en geweten tot het uiterste heeft ingespannen.
In september achtte de minister het niet verantwoord dat ProRail alleen de
exploitatie op zich zou nemen. Wat is er in die zes maanden veranderd? Is
dit geen bonus voor gedrag waar op z’n minst vraagtekens bij geplaatst
kunnen worden? Kan de minister nader onderbouwen waarom zij ProRail
nu wel geschikt acht voor deze taak, vooral gelet op de commerciële
aspecten? Waarom is gekozen voor een termijn van vijf jaar?
Na het bekend worden van het voorstel van de minister heeft het Havenbedrijf
zich opnieuw gemeld. Is het reëel dat er nog een derde, commerciële
partij gevonden kan worden? Er moet binnen redelijke termijn een
besluit genomen worden. Ook de Kamer heeft daar een verantwoordelijkheid
in. Er kan niet tot in het oneindige doorgemodderd worden. Tot slot
herinnert de heer Slob aan een wijsheid van wijlen minister De Koning:
als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan.Nadere gedachtewisseling
De heer Slob (ChristenUnie) is blij dat de minister duidelijkheid heeft
gegeven over haar plannen. Hij is benieuwd naar haar politieke oordeel
over de mogelijkheid dat een Kamermeerderheid haar toch op pad stuurt
met de opdracht om alsnog het Havenbedrijf en een commerciële partner
bij ProRail te laten aanhaken.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari