Inbreng raming 2007

donderdag 01 juni 2006 10:16

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van de onderhavige stukken.

Deze geven deze leden aanleiding tot enkele opmerkingen.

De facilitaire dienstverlening bevindt zich als steeds op een hoog niveau waarvoor deze leden waardering uitspreken. Tegelijkertijd waarschuwen zij er voor om bij de implementatie van efficiencymaatregelen de klant waar het uiteindelijk om gaat uit het oog te verliezen. Zij wijzen in dit verband op het invoeren van het hoegenaamd verplicht een dag te voren reserveren van vergaderzalen en koffie of andere restauratieve voorzieningen, bij gelijktijdige uitsluiting van het telefonisch reserveren van zalen of zaaltjes of het bestellen van koffie etc. Een en ander houdt onvoldoende rekening met de behoefte bij de klant, gelet op het inherent onvoorspelbare parlementaire bedrijf om ook op het kort te voren nog zalen te reserveren. Dat geldt zeker voor fracties die in de eigen kantoorruimtes niet de beschikking hebben over bijvoorbeeld spreekkamers. Zij roepen op tot een flexibele en klantgerichte houding op dit punt.

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat voor fracties en diensten kennelijk de grenzen van de opslagcapaciteit van de Q-schijven is bereikt. Als zij het goed begrijpen heeft een en ander ook te maken met de invoering van de portals voor diensten en fracties. Zij stellen echter vast dat ook op het moment dat de portals nog niet zijn ingevoerd, de afnemers al worden geconfronteerd met de begrenzingen op Q. Dat is een ernstige inbreuk op de plaats die Q inneemt in de werkwijze van diensten en fracties als onder meer centrale gegevensbank. Zij vragen derhalve de garantie dat de ruimte op Q tegemoet blijft komen aan de vraag, zolang de portals nog niet zijn ingevoerd. Het kan toch niet zo zijn dat een gedeelte van de centrale gegevensbank van ineens decentraal moet worden opgeslagen.

Door een bezoeker zijn deze leden er onlangs op geattendeerd dat in de vergaderzalen geen ringleiding aanwezig is. Wat is daarvan de reden en op welke wijze wordt dan aan de behoefte van slechthorenden tegemoet gekomen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat het regelmatige overleg tussen MT en ambtelijk secretarissen voor verbetering vatbaar is. De efficiëntie van de Tweede Kamerorganisatie als geheel (Leden, fractiemedewerkers en ambtelijke ondersteuning) is gebaat bij een betere positionering van dit overleg. Het moet ondenkbaar zijn dat zaken van gemeenschappelijk belang niet tijdig in dit overleg aan de orde komen. Zij begrijpen dat daartoe inmiddels voorstellen zijn ontwikkeld en verzoeken het presidium het daartoe te leiden dat het daarvan ook daadwerkelijk komt.

Een aantal jaren geleden hebben deze leden wel eens verzocht op de stemmingslijsten de inhoud van een amendement kort te vermelden, zoals ook bij een motie gebeurt. Destijds is dat verzoek op capaciteitsoverwegingen niet doorgevoerd kunnen worden. Inmiddels stellen deze leden vast dat de inhoud van amendementen in parlando wel degelijk kort wordt vermeld en dat het derhalve waarschijnlijk geen extra capaciteit meer vergt om ze op die manier ook op de stemmingslijsten te vermelden.

Deze leden vragen hoe de passage onder aan blz. 11 van de toelichting (gering draagvlak voor een groot parlementair controlesysteem) te rijmen valt met het desondanks investeren in allerlei zaken die daar uiteindelijk toch toe kunnen leiden. Het kan toch niet zo zijn dat de Kamerorganisatie andere prioriteiten gaat stellen dan de Kamer zelf.

« Terug

Reacties op 'Inbreng raming 2007'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari