Introductie ERTMS

14-06-2006 10:42 14-06-2006 10:42

Bijdrage van Hans Blokland aan het EP-debat over de spoorwegen.

 


MdV,

Verschillende zaken remmen het concurrentievermogen van de spoorwegen. Het ontbreken van een uniform veiligheids- en signaleringssysteem is er daar één van. Gelet op de rol die de spoorwegen in het logistieke proces worden geacht te spelen, ben ik tevreden met de aandacht die er voor het ERTMS systeem is.

Ik kan mij vinden in de essentie van het verslag van collega Cramer. Daarin worden vrijwel alle relevante aspecten van ERTMS onder de aandacht gebracht.

Met hem ben ik van mening dat ERTMS een instrument is dat de spoorwegen de toekomst in kan helpen. De huidige dienstverlening kent belemmeringen die de concurrentie ten opzichte van andere modaliteiten hinderen. Een deel van die belemmeringen kan zeker worden toegeschreven aan de historisch gegroeide verhoudingen binnen en buiten de spoorwegsector. De aanwezigheid van nationaal gerichte beveiligingssystemen is daarvan ongetwijfeld een onderdeel. Deze fragmentatie remt de ontwikkeling en uitvoering van grensoverschrijdende transporten en beïnvloedt daarmee de concurrentiepositie van het goederenvervoer over het spoor in negatieve zin. De introductie van ERTMS kan dit negatieve aspect neutraliseren. Het is dan ook van belang dat de transitieperiode tussen de huidige systemen en ERTMS zo beperkt mogelijk wordt gehouden om extra kosten en functioneel ongemak ten gevolge van het gebruik van dubbele systemen tot een minimum te beperken.

Van belang is ook een adequaat werkende ERTMS-versie te hebben. Op dit moment is dat het geval en ik hoop dat alle betrokkenen zich zullen inspannen om ook in de toekomst een economisch verantwoord en technisch up-to-date systeem in bedrijf te hebben.

Een belangrijk gespreksonderwerp tijdens onze discussies was het financiële aspect van de introductie van ERTMS.

Zowel in de Gemeenschap, in de lidstaten als bij de spoorwegondernemingen zijn slechts beperkte middelen voorhanden. Een zorgvuldige afweging over de benutting daarvan is dan ook noodzaak.

In dat kader heeft mijn groep een aantal amendementen voorgesteld waarin de nadruk wordt gelegd op steun aan duidelijke, kansrijke en volgroeide projecten, zowel in politieke als economische zin. Om op die wijze de beschikbare middelen optimaal te benutten.

Daarnaast ben ik me bewust van de belangstelling voor dit systeem buiten Europa. Dit betekent perspectief voor de industrie en meer werkgelegenheid. Op dit moment lijkt het me echter niet mogelijk exacte uitspraken over de te verwachten effecten op de werkgelegenheid te doen. Vandaar een amendement om op dat punt wat terughoudendheid te betrachten. Waarbij overigens de wenkende perspectieven worden onderschreven.

Verder ben ik tevreden over de aandacht die wordt besteed aan het belang van de volledige participatie van alle betrokkenen te weten Gemeenschap, lidstaten, industrie en spoorwegondernemingen. De ontwikkeling, introductie en implementatie van de ERTMS-apparatuur kan alleen succesvol plaatsvinden wanneer alle schakels daaraan meewerken.

Tot slot wil ik rapporteur Cramer bedanken voor zijn werk en de goede samenwerking met de schaduwrapporteurs en de hoop uitspreken dat alle betrokkenen de in gang gezette en nog aan te vangen processen zullen ondersteunen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari