Vragen over bedreigingen van tot christen bekeerde moslims

04-05-2006 16:50 04-05-2006 16:50

Vragen van de leden Dijsselbloem (PvdA), Sterk (CDA) en Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan de ministers voor Vreemdelingenzaken en Integratie en van Justitie over bedreigingen van tot christen bekeerde moslims. (Ingezonden 4 mei 2006)

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van de uitzending over de bedreigingen aan het adres van tot christen bekeerde moslims?

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Hoeveel meldingen van bedreigingen aan het adres van ex-moslims zijn bij uw diensten en de politie bekend? Bent u bereid uw diensten en de politie de hen bekende zijnde zaken te laten inventariseren?

Antwoord 2
Er bestaat bij de politie geen landelijk overzicht van het aantal meldingen van bedreigingen aan het adres van tot christen bekeerde ex-moslims. Voor dit type bedreiging bestaat geen zogenaamde code. Dit wil zeggen dat er bij het registreren van de aangifte geen verplicht veld is waar dit type bedreiging betreft ingevuld dient te worden door de politiefunctionaris. Wel kan in een vrij mutatieveld de (vermoedelijke) reden van een bedreiging worden gemeld. Voor het verkrijgen van cijfers zullen handmatig alle meldingen van bedreigingen uitgelezen dienen te worden.

Dit handmatig uitlezen gebeurt bij het project eergerelateerd geweld van politie Haaglanden. Binnen dit project vindt dagelijks een automatische screening plaats van politierapportages uit de regio Haaglanden.

Het betreft hier niet alleen aangiftes, maar ook bijvoorbeeld meldingen en hulpvragen. In totaal zijn meer dan 60.000 politierapportages op deze wijze handmatig gescreend, waaronder meer dan 10.000 aangiftes.

De politie Haaglanden heeft aangegeven dat er tussen deze meer dan 60.000 rapportages niet één geval zat van bedreiging of intimidatie van een tot christen bekeerde moslim.

Vraag 3
Is hier sprake van (losstaande) incidenten of tekent zich hier een patroon af?

Antwoord 3
Gezien het antwoord op vraag 2 kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een patroon in aard en omvang van bedreigingen of intimidaties van tot christen bekeerde moslims.


Vraag 4
Bent u bereid binnen de Centrale Opvang Asielzoekers extra aandacht te vragen voor het voorkomen van bedreigingen van ex-moslim asielzoekers? Op welke wijze kan dit worden aangepakt?

Antwoord 4
Aan het COA-personeel is gevraagd extra alert te zijn op mogelijke bedreigingen van bekeerde moslims.

Allereerst vestig ik er de aandacht op dat er bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers al aandacht is voor het voorkomen van discriminatie, intimidatie en het uitoefenen van geweld tegen medebewoners, personeel en omwonenden, dan wel tegen ieder ander. Dit onderwerp is meegenomen in de huisregels, zodat uitingen van discriminatie, intimidatie en geweld op basis van geloof, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd of nationaliteit kunnen worden bestraft.

In tegenstelling tot wat het lid Dijsselbloem in voornoemd programma stelde, zijn de huisregels geen dode letter, maar worden deze regels actief gehandhaafd door het COA-personeel. Het COA-personeel wijst de bewoners op de huisregels, voert (waarschuwings)gesprekken bij het signaleren van problemen en sanctioneert bij overtreden van de huisregels.

Verder wordt er in de voorlichting aan bewoners op gewezen dat in Nederland vrijheid van godsdienst bestaat.

In het kader van de leefbaarheid op locaties wordt slagvaardig opgetreden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de verplaatsing van (bij voorkeur) de dader naar een andere locatie indien nodig. Verder is er psychosociale hulp beschikbaar voor asielzoekers in de opvang. Hier kunnen individuele zaken vertrouwelijk aan de orde worden gesteld en behandeld worden. Ook wordt door COA-medewerkers gehandeld op basis van signalen vanuit maatschappelijk werk.

Verder wordt er preventief geanticipeerd op basis van signalen van psychosociale hulp, psychiatrische hulp en psychologische hulp.

Het COA houdt een registratie bij van incidenten, waarin per soort incident en maatregel wordt geregistreerd. Een van de categorieën incidenten betreft intimidatie en bedreiging. Uit de registratie is niet gebleken dat personen bedreigd worden vanwege hun geloof.

Op basis van het uitgebreide instrumentarium zoals dat nu al in de opvang wordt ingezet, zie ik geen aanleiding om het COA te vragen aanvullende maatregelen te nemen

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari