Vragen over ambulancevervoer regio Rijnmond

27-02-2006 17:08 27-02-2006 17:08

Vragen van de leden Rouvoet en
Slob (beiden ChristenUnie) aan de
minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over het
ambulancevervoer in de regio
Rijnmond. (Ingezonden 27 februari
2006)
1
Kent u de overschrijdingstabel die
onlangs in de regio Rijmond is
verspreid? Is het u bekend dat de
overschrijdingstijden in deze regio in
een aantal gemeenten zoals
Goedereede, Middelharnis en
Ridderkerk de afgelopen maanden
gestegen zijn?
2
Begrijpt u de bezorgdheid van
inwoners en bestuurders van deze
gemeenten over deze
overschrijdingen?
3
Is de indruk terecht dat de oorzaak
hiervan gelegen is in het verplaatsen
van standplaatsen van ambulances,
en niet – zoals u eerder hebt
gezegd1 – alleen een
doelmatigheidsprobleem?
4
Kent u de brief van de provincie
Zuid-Holland die u is gestuurd op
17 november 2005, waarin zij
aangeeft dat in genoemde regio meer
ambulances zouden moeten worden
toegestaan vanwege de
regiospecifieke omstandigheden?
5
Deelt u de mening dat genoemde
regio op het terrein van het
ambulancevervoer met een
onverantwoorde situatie zit en dat
hier op de kortst mogelijke termijn
verandering in moet komen? Zo ja,
hoe wilt u daaraan bijdragen?

1 Aanhangsel Handelingen nr. 1808,
vergaderjaar 2004–2005.

Antwoord
Antwoord van minister Hoogervorst
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
(Ontvangen 15 maart 2006)
1
De overschrijdingen van de aanrijtijd
van een aantal gemeenten in de regio
Rotterdam Rijnmond zijn mij bekend.
2
Ja, ik begrijp de bezorgdheid van
inwoners en bestuurders van de
gemeenten en ik deel ook de zorgen
over deze overschrijdingen. Daarom
ben ik onlangs twee maal op bezoek
geweest in Rotterdam om te spreken
over deze problemen.
3
Nee, die indruk is onterecht. Het is
van belang dat de middelen
doelmatig worden besteed aan
ambulancewagens op de weg en niet
aan teveel standplaatsen. In 2004 is
een referentiekader ontwikkeld
waarbij, op basis van landelijke
uitgangspunten, een optimale
verdeling van standplaatsen en
wagens is bepaald. Het doel hiervan
is het bieden van een kader aan de
sector om de overschrijdingen van de
15 minutennorm voor burgers te
verlagen. Ik leg niet op waar zich de
ambulancestandplaatsen voor elke
regio concreet moeten bevinden. Dat
is aan de regio ter beoordeling, het
budget gaat echter uit van een
doelmatige indeling. Binnen elke
regio kunnen zorgaanbieders en
zorgverzekeraars hierover afspraken
maken op basis van hun expertise en
netwerk in de regio. Partijen kunnen
van het referentiekader afwijken, mits
zij de kwaliteit van de modelmatig
berekende normen borgen. Hierbij
verwijs ik u ook naar de antwoorden
op de vragen van kamerlid Nawijn
(LPF) van 3 juni 2005.
4
Ja. Het landelijk referentiekader gaat
uit van uniforme uitgangspunten,
zoals het aantal inwoners in de regio.
Vervolgens is de optimale dekking
berekend. Dit uitgangspunt heeft
alleen effect op de spreiding (niet op
capaciteit) en zoals gezegd bepalen
de regio’s zelf hoe zij deze spreiding
willen invullen. Voor het berekenen
van de capaciteit is gerekend met de
aantallen ritten die de regio zelf heeft
opgegeven, ook die in eventuele
industriegebieden. Daarvoor is dus
capaciteit beschikbaar.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari