Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Grondstoffen en afval (AO d.d. 16/10)

donderdag 04 december 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie van Infrastructuur en Milieu aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VAO Grondstoffen en afval (AO d.d. 16/10)

Kamerstuk:    30 872

Datum:           4 december 2014

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb twee moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in Duitsland al meer dan tien jaar ervaring is opgedaan met statiegeld op grote en kleine plastic flessen en blikjes en gedacht wordt aan uitbreiding van dit statiegeldsysteem;

overwegende dat de nieuwe Waalse en Vlaamse regering de komende maanden laten onderzoeken hoe zo'n statiegeldsysteem in detail moet worden uitgewerkt;

overwegende dat de handhaving en mogelijke uitbreiding van statiegeld komend voorjaar in de Tweede Kamer zal worden besproken op basis van diverse onderzoeken naar milieueffecten en zwerfafvalkosten van flessen en blikjes;

overwegende dat het wenselijk is de mogelijke invoering van statiegeld op plastic flesjes en/of blikjes af te stemmen op de inzichten van de Duitse, Waalse en Vlaamse regering;

verzoekt de regering, hierover in overleg te treden met de Duitse, Waalse en Vlaamse regering en de Kamer komend jaar te informeren over relevante evaluaties en andere onderzoeksresultaten met betrekking tot Duitsland en België,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 178 (30872).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Mijn tweede motie is wat korter.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Planbureau voor de Leefomgeving in zijn recente reflectie op het VANG-beleid (Van Afval Naar Grondstof) wijst op het risico dat de kwaliteit van het te recyclen materiaal onvoldoende aandacht krijgt;

overwegende dat een "effectanalyse statiegeld" zal worden uitgevoerd, en dat hierin zou moeten worden gekwantificeerd welk effect statiegeld heeft op de kwaliteit van de recycling van plastic drankflessen;

verzoekt de regering, de milieueffectenanalyse van de Raamovereenkomst Verpakkingen expliciet in te laten gaan op de kwaliteit van het te recyclen materiaal, door middel van een milieuvergelijking die zich toespitst op de gevolgen van het afschaffen of uitbreiden van de statiegeldinzameling van kunststof drankflessen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 179 (30872).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
De fractie van de Partij van de Arbeid heeft zojuist samen met een aantal andere fracties een motie ingediend over de plastic tasjes voor eenmalig gebruik. Nu is er ook een green deal met het bedrijfsleven over iets duurzamere plastic tasjes, die wat langer meegaan, maar ook daarover wordt geconstateerd dat we die zouden moeten uitfaseren en dat de green deal niet goed loopt. Mijn vraag aan de staatssecretaris is: hoe gaat het daar nu mee?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari