Bijdrage Carla Dik-Faber aan het VSO Ontwerpbesluit maatregelen kleine kunststof drankflessen

woensdag 03 juli 2019 00:00

Bijdrage Carla Dik-Faber aan een voortgezet schriftelijk overleg met staatssecretaris van Veldhoven - van der Meer van Infrastructuur en Waterstaat

Kamerstuknr. 30872

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad is blik ook een bron van zorg als het gaat om zwerfafval. Niet voor niets heeft de Kamer al eerder een motie van mijn hand, medeondertekend door CDA, D66 en VVD, aangenomen, die ook uitspreekt dat de staatssecretaris afspraken maakt met gemeenten, met decentrale overheden, over het terugdringen van blik in het zwerfafval en daar ook een reductiepercentage bij afspreekt. Die motie is al een keer door de Kamer aangenomen. Ik hoor graag van de staatssecretaris wat de stand van zaken is rond de uitvoering van die motie.

Voor nu een volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat blikjes aan de binnenkant een laagje plastic bevatten;

overwegende dat de regering conform de motie-Dik-Faber c.s. (33043, nr 90) met het bedrijfsleven en gemeenten afspraken maakt over een actieplan en reductiepercentage voor blik in 2020, met als doel het aantal blikjes in het zwerfafval te verminderen;

overwegende dat in het kader van het terugdringen van zwerfafval de hoeveelheid blik onafhankelijk gemonitord wordt;

verzoekt de regering op basis van gegevens uit het lopende onderzoek (de telling) de hoeveelheid plastic in het milieu als gevolg van blik in het zwerfafval in kaart te brengen en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber, Van Eijs en Von Martels. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 237 (30872).

Meer informatie

« Terug