Overleg over de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen

24-01-2008 10:06

Westelijke Balkan
Nederland moet poot stijf houden als het gaat om de koppeling tussen statuskwestie Kosovo en begin EU-toetredingsonderhandelingen met Servië. Eis dat Servië eerst volledige medewerking verleend aan Joegoslaviëtribunaal moet onverkort overeind blijven. De geloofwaardigheid van de EU op het gebied van mensenrechten staat op het spel.

De Kopenhagencriteria zijn bepalend voor toetredingsproces. Op de Europese Top van december 2006 zijn afspraken gemaakt over verdere aanscherping van de toetredingscriteria. Toetredingsproces niet laten vertroebelen door politieke motieven. Willekeur bij toetreding nieuwe lidstaten moet worden voorkomen!

Kenia
Er is nog steeds sprake van etnisch geweld. Regering en oppositie beschuldigen elkaar ervan verantwoordelijk te zijn voor de geweldadigheden. Goed dat de EU ook verantwoordelijkheid wil nemen en zich op mogelijke stappen beraadt.

Wordt er nadat Kofi Annan ziek is geworden eerst verder afgewacht op zijn bemiddeling of wacht de EU niet verder af, maar is de Nederlandse inzet om de EU aan te zetten tot actie? Ik heb begrepen uit de krant dat minister Koenders ook bereid is af te reizen. Zal er steun voor zijn eventuele bemiddeling gezocht worden tijdens de RAZEB? En wat wordt dan zijn inzet namens de EU?

Wat is intussen de Nederlandse inzet als het gaat om het nemen van stappen op politiek en economisch terrein alsmede ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking? Wat zijn de noden op humanitair gebied?

Complimenten voor adequaat optreden van de ambassade in zaak documentairemaakster Fleur van Dissel.

Sudan/Tsjaad
Goed dat tijdens de RAZEB eindelijk een besluit kan worden genomen over het uitvoeren van de EU-missie in Tsjaad en de Centraal Afrikaanse Republiek.

Overweegt Nederland ook nog steeds een veldhospitaal te leveren aan de hybride vredesmacht van de VN en de AU in Darfur?

Gaat Nederland de EU oproepen om een krachtig signaal van afkeuring uit te geven na aanstelling van een Janjaweed prominent in het kabinet van Al Bashir?

Mbt de sancties dreigt de EU en Nederland al tijden tot aanscherping van de sancties als de regering onvoldoende meewerkt aan de EU/AU missie. Welke concrete voorwaarden of tegenwerking kan nu genoemd worden als criteria om uiteindelijk wel of niet tot verscherping van der sancties over te gaan en is er uberhaubt een deadline hiervoorgesteld? Zo niet dan blijft het bij loze waarschuwingen volgens mijn fractie.

MOVP/Libanon
De ChristenUnie is blij met de inzet van deze minister tijdens zijn reis naar het Midden-Oosten. De ChristenUnie-fractie deelt dan ook de mening van de regering dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen tegen raketaanvallen vanuit de Gazastrook, maar dat maatregelen proportioneel moeten zijn en niet tot een verslechtering van de humanitaire situatie in de Gazastrook mogen leiden.

De ChristenUnie-fractie steunt een actieve bijdrage van Nederland in het MOVP. Het is echter voorbarig om op dit moment al te spreken over het sturen van militairen naar de Palestijnse gebieden zonder dat er een vredesakkoord is. De route is toch nog altijd dat er eerst een concreet verzoek moet worden ingediend en niet dat er actief al diensten worden aangeboden. Ik mag hopen dat het aanbod was afgestemd met uw collega van Defensie?

Als het al toch een vredesmissie komt, ligt het dan niet meer voor de hand dat moslimlanden het voortouw nemen, aangezien Nederland toch gezien wordt als vriend van Israel en dus niet gemakkelijk als neutraal wordt beschouwd door de palestijnen? De inspanningen moeten in dit stadium gericht zijn op voortgang van het vredesproces.

Iran
Ook hier wachten we steeds weer met aanscherping van de sancties. Nu weer op het uitkomen van het rapport van El Baradei, ook al is bekend dat Iran niet voldoende meewerkt aan het werkplan om uitsluitsel te geven aan de openstaande vragen. Is het nu duidelijk dat als het rapport van Al Baradei negatief uitpakt en de veiligheidsraad niet tot een resolutie komt, de EU zelf zal besluiten tot aanscherping van de sancties eind februari? Zal de minister hierop aansturen tijdens de RAZEB?

Congo
Congo staat niet op de agenda van de RAZEB, maar er zijn net wel weer schokkende cijfers uitgekomen van het IRC namelijk dat er 5,4 miljoen doden zijn te betreuren sinds 1998 (de burgeroorlog) en dat er nu maandelijks 45.000 omkomen. En dat Congo de meest bloedigste burgeroorlog uitvecht in heel Afrika. Wat kan de EU en Nederland meer doen dan steun aan de leger- en politieopleidingen en het demobilisatieprogramma (totaal 40 miljoen)? Uganda en Rwanda krijgen directe steun van Nederland, maar welke druk wordt er concreet uitgeoefend op deze landen om hun legers of steun aan de rebellen in Oost en Noord Congo terug te trekken? Wat kan de VN-vredesmacht MONUC nu werkelijk bereiken? Hoe zit het met de EU-missie in Congo. Die zou een ander betaalsysteem invoeren voor het Congolese leger. Is dat inmiddels gebeurd zodat de soldaten van het Congolese leger niet meer plunderend de dorpen afstropen? Wat zijn nu de kansen dat er een vredesverdrag komt tussen de oostelijke krijgsheren en de regering?

Alleen de uitgesproken tekst geldt

« Terug