Bijdrage Joël Voordewind aan het voortgezet algemeen overleg Stelselherziening / Transitie Jeugdzorg (AO d.d. 03/04)

donderdag 17 april 2014

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind met de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie    

Onderwerp:   VAO Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg (AO d.d. 03/04)

Kamerstuk:    31 839

Datum:            17 april 2014

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Voorzitter. Wij hebben zojuist met de PvdA een motie ingediend om de familienetwerkberaden en de familiegroepsplannen te garanderen dat het eerder door de Kamer breed aangenomen amendement uiteindelijk ingaat op 1 januari 2015, wanneer de transitie van start gaat. Ik hoop dat wij daar steun voor krijgen van de Kamer en van de bewindslieden.

Ik heb nog wel enkele zorgen over de landelijk werkende instellingen. Vandaar de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de instellingen met een bovenregionaal of landelijk werkgebied op het gebied van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering tot op heden nog maar financiële contracten hebben gesloten van 5 tot 10% van hun totale budget;

constaterende dat het voor deze organisaties problematisch zal zijn om voor 1 januari 2015 tot afspraken te komen met de vele regio's waarin zij werkzaam zijn;

overwegende in lijn van motie-Kuiper (33684, letter P) dat deze zorg in de transitieperiode van 2015 niet verloren dient te gaan;

verzoekt de regering, in overleg met de VNG te treden om tot een verantwoorde overdracht van deze instellingen naar gemeenten te komen;

verzoekt de regering tevens om in overleg met de VNG maatregelen te treffen om de continuïteit van zorg van deze instellingen te waarborgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind en Van der Staaij. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 367 (31839).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug