Inbreng Joël Voordewind tbv Wijziging Wet participatiebudget en Wet educatie en beroepsonderwijs ivm invoeren specifieke uitkering educatie

donderdag 24 april 2014

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van een Wijziging van de Wet participatiebudget en de Wet Educatie en beroepsonderwijs

Onderwerp:   Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra

Kamerstuk:    33 911

Datum:            24 april 2014

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra. Zij stellen enkele vragen.

1.3. Specifieke uitkering

De leden van de fractie van de ChristenUnie wijzen op de ontwikkeling dat de beleidsvrijheid van decentrale overheden is toegenomen. De ontwikkeling in het wetsvoorstel om de bestedingsvrijheid te vergroten en de verplichte route via roc’s te laten vervallen past hierbij. Toch wordt in het wetsvoorstel gekozen voor een specifieke uitkering. Bij verschillende decentralisaties is juist voor het uitgangspunt van beleidsvrijheid en financiering via de algemene uitkering gekozen. Waarom gaat voorliggende wet tegen dit principe in? Bij het participatiebudget is het belangrijk dat gemeenten de vrijheid hebben om middelen voor educatie ook in te zetten voor participatie. Is een specifieke uitkering niet tegenstrijdig met eerdere beleidskeuzes? Op welke manier hebben gemeenten beleidsvrijheid om de uitdagingen van decentralisaties en nieuwe taken integraal uit te voeren? Op welke manier kunnen gemeenten met gescheiden budgetten de samenhang tussen educatie en participatie vormgeven?

3.3 Regio’s met contactgemeenten

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom een nieuwe systematiek van contactgemeenten wordt ingevoerd, aangezien deze systematiek niet gebruikelijk is bij aanverwante (nieuwe) wetgeving. Waarom kiest de regering niet voor aansluiting bij de systematiek van arbeidsmarktregio’s en de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarbij de vrijheid bestaat om samen te werken? Waarom wordt niet gekozen tot aansluiting bij de systematiek zoals in de Participatiewet, waarbij alleen van bovenaf de samenwerking wordt voorgeschreven wanneer deze samenwerking uitblijft?

3.6. Verdeelmaatstaven

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of met de via amvb vast te stellen maatstaven verschillen zullen ontstaan met de huidige verdeling van educatiebudget. Er wordt onder meer bij de berekeningswijze melding gemaakt van het hanteren van maatstaven als het aantal volwassen inwoners van de desbetreffende gemeenten en het opleidingsniveau en etnische achtergrond van de inwoners.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug