Inbreng Carola Schouten Wijziging Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte ivm werkwijze huurcommissie

26-09-2013 00:00 26-09-2013 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst ten behoeve van Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

Onderwerp:   Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie

Kamerstuk:    33 698

Datum:            26 september 2013

De leden van de ChristenUnie fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel dat de werkwijze van de huurcommissie moet moderniseren. Zij hebben vragen over de sanctie die de huurcommissie stelt als een verhuurder, ondanks het wettelijke verbod, een all-in huur vraagt.

Momenteel stelt de  huurcommissie als sanctie de kale huur op 55% van de maximaal redelijke huur, en de servicekosten op 25% daarvan. In het voorliggende wetsvoorstel wordt de kale huur 55% van de huidige huur, en de servicekosten op 25%. Genoemde leden constateren dat dit slecht kan uitpakken voor huurders die een hele hoge all-in huur betalen. Bij een woning met 100 wws punten en 1000 euro all in huur zou dit leiden tot 550 euro huur en 250 euro servicekosten terwijl in het huidige sanctie systeem de kale huur 263,64 en de servicekosten 65,90 zouden worden. Dat zou betekenen dat de huurder er bijna 500 euro op achteruit gaat in vergelijking met de huidige sanctie. Genoemde leden vragen of dit niet juist tot meer procedures bij de huurcommissie zal leiden omdat de resulterende huur nog steeds te hoog is? Ook vragen zij of in dit geval nog wel gesproken kan worden van een sanctie die afschrikwekkend is voor verhuurders die overwegen een all in huur te vragen?

Als bezwaar wordt genoemd dat in de huidige situatie eerst het aantal WWS punten moet worden bepaald. Genoemde leden geven echter in overweging dat er momenteel wordt gewerkt aan vereenvoudiging van het WWS-stelsel. Genoemde leden vragen zich daarom af of via deze vereenvoudiging de genoemde bezwaren niet al worden ondervangen. Bovendien zal bij een start van een tweede procedure indien de huurder van mening is dat de huur nog steeds hoger is dat de maximale huur op grond van het WWS-stelsel alsnog het aantal punten moeten worden vastgesteld.

Als argument om de sanctie rond all-in huren aan te passen wordt in de memorie van toelichting verder nog genoemd dat partijen zich soms niet bewust zijn van het feit dat er een all-in prijs is afgesproken en er dan tijdens de onderhoudsprocedure bij de huurcommissie eerst nog een all-in procedure aanhangig moet worden gemaakt wat vertragend zou werken. Genoemde leden vragen waarom dit zou leiden tot vertraging. Kan dit in het wetsvoorstel niet ondervangen worden door te zorgen dat de verschillende procedures bij de huurcommissie worden gebundeld in één procedure?

Tenslotte vragen deze leden of de definitie van het begrip nutsvoorziening in relatie tot de voorschotprocedure voor servicekosten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen voorzieningen met en zonder individuele bemetering. Is het niet duidelijker om te spreken over “nutsvoorzieningen met individuele bemetering” aangezien in beide gevallen sprake is van nutsvoorzieningen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november