Vertel wat er in onze integratienotitie niet mag ontbreken

Cynthia_Ortega_kleinwoensdag 14 oktober 2009 17:38

Aan dynamiek deze week geen gebrek. Veel overleggen over de AOW. Maar ook een zeer geslaagde bijeenkomst over integratie, en een prachtig moment bij de stemmingen: een belangrijke motie aangenomen.

Dat je als Kamerlid ook successen kunt boeken blijkt uit dit bericht in het Reformatorisch Dagblad: 5.000.000 euro voor christelijke schuldhulporganisaties, in de strijd tegen de groeiende schuldenproblematiek. Chapeau voor Jetta Klijnsma en al deze mensen! Dit motiveert me zeer door te gaan met het opkomen voor een arme onderlaag in onze samenleving die soms tot hun nek in de geldzorgen zitten. Christelijk sociale politiek bij uitstek!

'Nederland als thuisland voor iedere nieuwkomer.' Dat is de werktitel van de integratienotitie die we in voorbereiding hebben. Wat mogen we van nieuwkomers verwachten? Hoe gaan we om met de verschillen in Nederland? Welke meerwaarde hebben christelijke migrantengemeenschappen voor onze samenleving? Allemaal vragen die in deze notitie aan bod zullen komen. Ik ga er samen met een team van medewerkers, meedenkers en betrokkenen de komende tijd mee aan de slag. Daarvoor trekken we ook het land in. We bezoeken ‘krachtwijken’, gaan huiskamerbijeenkomsten organiseren en vervolgens de verworven inzichten toevertrouwen aan papier. Zoals ik afgelopen maandag bij de eerste expertmeeting zei: ‘Een notitie die voortkomt uit de boezem van de samenleving’. Zie ook het bericht op de ChristenUniewebsite over de notitie, die ik begin 2010 hoop te kunnen presenteren.

Aan u de vraag: wat mag er niet in deze notitie ontbreken? Reageren kan hieronder.

Cynthia Ortega-Martijn

Labels
Cynthia Ortega
fractieblog

« Terug

Reacties op 'Vertel wat er in onze integratienotitie niet mag ontbreken'

Johan van Driel
Geplaatst op: 14-10-2009 20:13 Quote
Geachte mevrouw Ortega-Martijn,

Allereerst mijn complimenten: ik vind het een boeiend initiatief dat u op deze manier mensen de mogelijkheid geeft om mee te denken met "de politiek".

In het nieuwsbericht staat vermeld dat u zegt: "Je bent thuis in Nederland als je de taal spreekt en je je >in< de samenleving kunt redden. <...>" Dit lijkt mij inderdaad een goed uitgangspunt en leid mij eigenlijk ook tot het volgende: wat heeft een uitgebreide spoedles Nederlandse "cultuur" (wie bepaalt wat dat is?) en geschiedenis met goede integratie te maken?
Eerder is het interessant mensen te vertellen hoe in Nederland in het algemeen de gebruiken zijn en hoe iemand zich binnen de Nederlandse samenleving kan "settlen" en functioneel kan maken.

Tevens kan gekeken worden naar de voorbeeldsfunctie van de Nederlandse overheid (bijvoorbeeld: niet onnodig lang mensen "opsluiten"), maar ook: een afgestudeerde dokter geen afvalverwerker laten worden, maar bijvoorbeeld een "bijspijkercursus" aanbieden, zodat diegene zich mogelijk alsnog onrecht aangedaan voelt door de Nederlandse staat, die eigenlijk probeerde te helpen.

Als laatste, maar zeker niet als het minste punt wil ik ook nog toevoegen: Integratie is niet iets wat zomaar afgevinkt kan worden. Als ik verschillende mediaberichten over onderzoeken goed begrijp, dan zijn het juist de "zoveelste" generatie allochtonen die voor problemen zorgen, evenals hooligans in zekere mate maatschappelijk ontspoord. Integratie, of eerder "het proces van blijvend goed geintegreerd zijn" verdient dus enige mate van monitoring en waar nodig ook langere begeleiding, of een ten minste een aanspreekpunt, lijkt mij.

Hopende u hierbij vandienst geweest te zijn, en:

Met vriendelijke groet,


~Johan van Driel
A uit U
Geplaatst op: 16-10-2009 10:11 Quote
Integratie moet volgens mij ook niet eenzijdig van de allochtone kant benaderd worden. De Nederlanders mogen ook wel een duit in het zakje doen en toenadering zoeken naar nieuwkomers. Dus niet alleen maar inburgeringscursussen organiseren, maar ook autochtonen toerusten met crossculturele communicatievaardigheden (beginnend bij basisonderwijs). Ik weet niet in hoeverre daar al aandacht voor is in het integratiebeleid? Dat zou wel een goede aanvulling zijn. Het is logisch en onvermijdelijk dat doordat er 'nieuwe' mensen uit andere culturen in Nederland zijn gekomen, de NL cultuur daardoor verandert. Nederlanders moeten zich dus ook aanpassen. Ben zelf trouwens helemaal Hollander, maar ik vind wel dat het twee kanten op moet werken. Eerlijk gezegd zoek ik zelf ook nooit allochtonen op om ze te leren kennen, dus wat kan ik hen nou verwijten als ik het zelf niet eens doe.
Jan van Dijk
Geplaatst op: 16-10-2009 10:35 Quote
Al dan niet toevallig heb ik juist deze week een blog geschreven wat gaat over integratie. We zijn twee weken in Israël geweest en er genoten van het mooie land met haar historie en cultuur en feesten. Ik schat in dat geen ander land als Israël worstelt met integratie door de grote verscheidenheid in culturen. Van haar valt veel te leren.
Zie de blog: http://flevoland.christe...van-melk-en-honing.html
Dus wat volgens mij niet in de notitie mag ontbreken is:
- niet alleen nationaal maar ook internationaal onderzoek naar integratie;
- de invloed van ideologische verschillen op integratie, en zoals Johan van Driel opmerkte met focus op volgende generaties;
- is integratie een tool om radicalisering tevoorkomen?

Heel veel succes
abe de Jong
Geplaatst op: 16-10-2009 11:30 Quote
Als christenen mogen we wat betrefd de integratie nagaan hoe dit als bijbelse integratie in Nederland nu kan worden nageleefd. Vanuit de bijbel in het O.T. zien we vele voorbeelden van "integratie", maar wat opvalt is dat de "vreemdeling" zich volledig conformeert met de geestelijke en culturele zaken die spelen in Israel. De behandeling van deze voormalige vreemdeling is dan gelijkwaardig aan de Jood.
Ruth was hierin het mooiste voorbeeld! Dat veel vreemdelingen in Nederland vanuit economische gronden zijn binnengekomen, en later als asielzoekenden werpt nu de "vruchten" af! Blijft staan: de Nederlandse samenleving heeft van oudsher een bijbelse basis, waarin VRIJHEID/VERANTWOORDELIJKHEID samen gaan. Dat bepaalde religies deze balans niet kennen is negatief in de samenleving en moet dan ook niet worden getollereerd, Halleluja.
Hans Besseling
Geplaatst op: 16-10-2009 16:42 Quote
Is er ook voor hen nog toekomst in ons land ?

We hadden het hier aardig voor elkaar. Dankzij de gasbel, die door de alsmaar stijgende olieprijzen steeds meer opleverde, konden we voor iedereen de producten van de technologische vooruitgang beschikbaar maken, ongeacht of men zelf al of niet een bijdrage kon of wilde leveren aan de groei van het zogenaamde bruto nationaal product (BNP).
Het is dan ook geen wonder dat de talloze minder bedeelden in de wereld hun oog op Nederland laten vallen wanneer ook zij van hun leven iets willen maken. Aangezien de vooruitzichten in de landen van herkomst van onze immigranten, misschien met uitzondering van de landen van de EU, weinig tot geen perspectief op verbeterde omstandigheden bieden zal Nederland in toenemende mate zijn bevolking zien veranderen in een mengelmoes van etnische groepen, bij elkaar hokkend in de ‘prachtwijken’ van Ella Vogelaar. Belangstelling voor deelneming aan de landbouw en veeteelt zal niet de reden zijn geweest om hiernaartoe te komen.
Het merendeel van onze linkse intellectuelen, kosmopolitisch als zij menen te zijn, heeft niet door dat hun goede leven een directe afgeleide is van de financiële draagkracht van de bevolking als geheel. Slechts de bobo’s, die via topsalarissen hun bankrekening hebben weten te spekken, hebben zich min of meer onafhankelijk van die gemiddelde financiële draagkracht gemaakt. Weliswaar verloopt de ontwikkeling van de gemiddelde koopkracht uiterst langzaam—echte consumptie vraagt maar een zeer klein deel van de koopkracht. Verreweg het meeste geld wordt rondgepompt.--, toch behoef je geen economie gestudeerd te hebben om te kunnen voorspellen dat Nederland in alle opzichten een onontwikkeld, arm land zal worden als de niet te stuiten immigrantenstroom blijft bestaan uit een meerderheid van ongeletterde gelukszoekers. Het onderwijs voor de aanwezige bevolking slaagt er al niet meer in het ontwikkelingspeil op een aanvaardbaar niveau te houden.
Het zou mogelijk zijn een schatting te maken van het aantal immigranten, dat in de maatschappij kan worden opgenomen zonder de maatschappij te ontwrichten. Hans Gruijters als D66 burgermeester van Lelystad heeft hier in de tachtiger jaren al op gewezen en voor gepleit, uitaard toen voor dovemansoren. Maar hoe scheid je gewenste immigranten van ongewenste immigranten? De enige mogelijkheid voor het maken van een onderscheid tussen een legaal verblijf in het land en een illegaal verblijf is uiteindelijk het al of niet ingeschreven zijn bij de belastingdienst, hetgeen een voorwaarde zou moeten zijn voor het participeren in de rechten en plichten van een burger van Nederland. En de belastingdienst heeft ook de middelen om het inschrijven te beperken tot zodanige quota voor de verschillende regio’s in de wereld, dat van de immigranten een evenredige bijdrage aan de ontwikkeling van het land kan worden verwacht. En zonder inschrijving bij de belastingdienst moet er dan geen toegang zijn tot de sociale voorzieningen. Niet alleen tot Paul Scheffer is het doorgedrongen dat onze huidige verzorgingsstaat een beheersing van de immigrantenstroom niet mogelijk maakt zonder drastische herziening van het toelatingsbeleid..
Toch zullen immigranten zonder direct uitzicht op legalisering, hun leven riskerend, Europa blijven binnenkomen. In Nederland zouden zij dan al snel naar huis moeten schrijven, dat je hier als illegaal alleen in je levensonderhoud kunt voorzien door er hard voor te werken, in de hoop ooit binnen het quotum voor jouw regio te vallen met je arbeidsverleden hier als aanbeveling. Dat zou ook als onvermijdelijk moeten worden toegestaan, hoezeer dit de hier geldende CAO lonen ook onder druk zou zetten. Maar de stelling kan worden verdedigd dat CAO’s toch eigenlijk niet meer van deze tijd zijn, nu grootschalige fabrieksarbeid van een duidelijk te definiëren soort vervangen is door functies, waarvoor werknemers arbeidsvoorwaarden kunnen eisen, gebaseerd op vraag en aanbod in de markt. En met het gedwongen uitzetten van 'illegalen' heeft men nu toch wel voldoende negatieve ervaringen opgedaan.
Als Henk Kamp van de VVD in zijn immigratienota terecht stelt dat het mis zal gaan als de instroom van immigranten niet wordt beperkt, dan zou hij met zijn VVD toch moeten inzien dat hij de handen ineen moet slaan met Rita Verdonk en Geert Wilders. Hij mag dan mij geen reactie geven op ideeën als hierboven geschetst, wanneer ik die hem toestuur, een nota zonder uitvoerbaar plan helpt ons niet het afglijden van ons land te stoppen.
1 februari 2008
Noort, M.C. (Rien) [368514]
Geplaatst op: 17-10-2009 00:23 Quote
Geciteerd bericht
wouter lentjes schreef:
Integratie is een cargobegrip, dus zonder inhoud! Het is een leugen om de multiculturele puinhoop te verkopen. Wacht dacht u van een half kopvod of halve burka?
De professoren D Pinto, Frank Ankersmit, maar ook anderen, hebben aangetoond dat integratie onmogelijk is! Deze hele ongevraagde verkrachting van Nederland heeft astronomische bedragen gekost aan geplunderd geld.

Beste wouter,
Bedoel je dat de hele kopvod of burka moet blijven, weggegooid of met mens en al gedeporteerd moet worden?
Ik snap echt niet wat je wilt.
Maar als ik naar Jezus luister, betekend dat voor mij liefhebben van mijn nieuwe naaste. En zelfs in het nagenoeg ondenkbare geval, dat hij/zij extremist is. Lees maar:
Mattheus 5
42 Geef aan wie iets van je vraagt, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen.
43 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.
44 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen,
45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
46 Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo?
47 En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo?
48 Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Mattheus 6
1 Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet.
2 Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.
3 Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet.
4 Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Daarmee wordt niet bedoeld dat ik passief of gelaten moet afwachten.
Nee ik zal actief de liefde die Jezus voor mij heeft moeten laten werken vanuit mijn hart. Als ik dan de zegen ontdek, die daaruit voortvloeit is dat zo groot, dat mijn verstand dit nooit voor mogenlijk gehouden had.

Ik ontdek dagelijks, dat God altijd meer toevoegt (of beter dat wat er al was zichtbaar wordt) als ik Hem gehoorzaam. Als God voor ons is wie kan ons dan schaden?
Gewijzigd
Noort, M.C. (Rien) [368514] heeft dit bericht gewijzigd op: 17-10-2009 00:46
Thijs
Geplaatst op: 17-10-2009 09:19 Quote
Die vraag alleen al; "wat mag niet ontbreken in een integratienotitie?" geeft aan hoe blind de zittende kliek is voor het ENIGE dat een integratienotitie zou MOGEN bevatten: een werkbare aanpak van de onvoorstelbare ellende die de multikulwanen ons hebben gebracht. Ongevraagd en ongebreideld anti-westerse niets-kunners (ja, ik bedoel met name moslims) binnenhalen en vervolgens decennia lang glashard de verwoestende gevolgen ontkennen of negeren. Dit kan zo niet langer.
Vier van de vijf nederlanders wil de islamisering terugdringen en is ongeduldig aan het worden.

Neem uw verantwoordelijkheid! Adresseer het probleem, zonder poespas en franje en doe het met zoveel mogelijk beschaving, humaniteit en liefde.
Of meent u werkelijk dat een burgeroorlog hier niet mogelijk is?
roel
Geplaatst op: 17-10-2009 09:35 Quote
De integratie nota moet openen met de zin:
Aan de vruchten kent men de boom.
De volgende alinea moet een precieze kosten/baten analyse bevatten.
De alinea daarna moet opsommen in hoeverre het christelijk is onze verworvenheden -die allen uit het christendom stammen- ik noem vrijheid, gelijkheid, individuele veranwoordelijkheid, democratie en de ontwikkeling van wetenschap, in hoeverre we bereid zouden moeten zijn deze verworvenheden prijs te geven en de teugels in handen te geven aan de mohammedaanse ideologie.
De alinea daarna zou een korte beschrijving moeten bevatten van de vruchten die het mohammedaanse gedachtegoed ons brengt. Ik suggereer vast: onvrijheid, armoede, einde aan de wetenschap, wreedheid, willekeur, apartheid, uebermensch-samenleving, jodenhaat, marteling.
Wie als christen meent aan de laatste reeks karakteristieken ruimte te moeten geven heeft van Jezus niets begrepen.
rik bronkhorst
Geplaatst op: 17-10-2009 20:56 Quote
Huiswerk op school.

Nederlandse en allochtonengezinnen aan de onderkant van de samenleving zijn vaak niet in staat om hun kinderen te begeleiden bij het maken van hun huiswerk.
Laat daarom kinderen hun huiswerk maken op school. Eventueel onder begeleiding van studenten onderwijs, die zo een mooie werkervaring op kunnen doen.
Zonder diploma blijven deze kinderen kansarm en wordt integratie wel heel moeilijk.

Rik Bronkhorst.
Lanting-Verweij, M.E. (Maria) [109345]
Geplaatst op: 17-10-2009 21:59 Quote
Nederland is niet op slot te krijgen, al willen veel mensen dat. Het is van alle tijden (ook in de Bijbel te lezen) dat in geval van oorlog/hongersnood mensen op zoek gaan naar een beter oord.
Nu zijn we zo dom (geweest) om mensen achter een TV in een klein kamertje (8 mensen in een appartementje) te "stallen", totdat de IND zeker weet of ze wel mogen blijven.
Als asielzoeker heb je óf een goed verhaal, of je kan fantastisch liegen: daar komt de IND wel achter (denken ze ).
Na 3-7 jaar is alle fut eruit bij deze asielzoekers en hun kennis weggeëbt. Ze houden zich bezig met hun procedures en met gezondheidsklachten.
Hoe lossen we dit nu op?
Luister naar Ruud Lubbers, kijk hoe ze het bijv. in Amerika doen.
Je mag blijven als je reden had om te vluchten én als je werkt . Misschien niet altijd betaald werk, misschien is hard studeren ook werk, maar DOE IETS! Daar mag je als land dan wel in investeren (taal, coaching).
Zo niet, wil je hier je hand ophouden, jammer dan. Vertrekken is dan geboden. Trek maximaal 2, hooguit 3 jaar uit voor de "check". Uitkering? Net als hier als je x jaar gewerkt hebt.
Deze "methode" doet recht aan oprechte vluchtelingen die een nieuw bestaan willen opbouwen en zal ons veel geld besparen.

Maria Verweij, apeldoorn
Gewijzigd
Roukema, A.P. (Anne Paul) [172173] heeft dit bericht gewijzigd op: 20-10-2009 11:23
Henk
Geplaatst op: 18-10-2009 14:33 Quote
Waarom die oude nota niet goed was, dat moet in de nieuwe staan. Want tussentijds is er volgens mij niets veranderd.
Jong, W. de [108429]
Geplaatst op: 19-10-2009 13:24 Quote
Prima idee om juist de mensen in de samenleving te vragen om hun mening m.b.t. de niew te vormen integratienota. Ik hecht eraan dat we in deze oriëntatie twee dingen niet met elkaar moeten vermengen, namelijk Immigratiebeleid en Integratiebeleid.
Immigranten zijn wat mij betreft in dit land welkom, echter dient het beleid er wel op gericht te zijn, dat Nederland een klein land is dat behoorlijk "vol" raakt. Naar mijn mening dient het immigratiebeleid allereerst duidelijk te zijn; wie laten we wel toe en wie niet ... Dit beleid zal zeer nadrukkelijk verband moeten houden met de huidige demografische feitelijkheid, sociaal, maatschappelijk, cultureel en religieus.
Een volgende stap is dan vervolgens de integratie; dit lijkt mij een juiste volgorde.
Omdat het hier gaat over de integratie, wil ik opmerken dat dit naar twee kanten werkt; enerzijds zal de nieuwkomer zich moeten aanpassen aan onze wetgeving en onze waarden en normen. Voorts zal hij/zij zich dienstbaar moeten opstellen waarbij het leren van de taal, vinden van werk en belasting betalen drie vereisten dienen te zijn. Anderzijds zal de autochtone Nederlander de nieuwkomer moeten accepteren, begeleiden en op weg helpen; betonen van goed nabuurschap, zoals we dit van oudsher in de land gewend zijn.........., toch ?
De integratienota dient wat mij betreft in de lijn van het hierboven gestelde te worden geformuleerd.
Kenneth Coward
Geplaatst op: 19-10-2009 14:38 Quote
De rol en belanf van niet europese kerken en gemeenteleden (christenen)
Noort, M.C. (Rien) [368514]
Geplaatst op: 19-10-2009 19:09 Quote
Citaat
Thijs schreef:
@Noort (Rien)
Jij blijft ook liefde prediken als het land geheel verwoest is en ook jouw centen op zijn?
Schijnheil en schijnfatsoen. Ik kan er niets anders van maken.

Ook als mijn centen op zijn blijft de voorraad van de liefde van Jezus opbeperkt. En die Liefde is niet afhankelijk van mijn vermogen. Mijn vermogen wel van Hem.
In de eerste eeuw heeft een burgeroorlog geprobeerd die Liefde te vermoorden. Het resultaat daarvan is dat wat de martelaren dreef (de Liefde van God) overwon.
Nu twintig eeuwen later werkt dat principe nog steeds!
Noort, M.C. (Rien) [368514]
Geplaatst op: 19-10-2009 19:45 Quote
Citaat
Wim D. te B schreef:
Zonder mankeren kun je stellen dat de integratieproblemen (zoals in een bijdrage bovenaan ook al is duidelijk gemaakt) veroorzaakt worden door de islam. En die blijven we maar binnenhalen........Wat een onzin van Rien. Die vreemdeling in onze poorten moeten we niet toestaan die misdadige tribale goden hier te dienen. En nog veel minder ons daardoor laten onderdrukken.

Met liefde bedoelik niet alles goedvinden!
Bijvoorbeeld wie zijn kinderen liefheeft accepteert niet, dat zij zichzelf op 12 jarige leeftijd in coma drinken! Niet altijd kun je tegen hun omgeving, die dat stimuleerd op, maar je stelt wel alles in het werk.
Daarom voel ik veel voor het idee van [Lanting-Verweij, M.E. (Maria)]: ....niet opsluiten .....biedt werk...... onderwijs....
Maar dan moet je wel voorzieningen aanbieden. Het lijkt me best doenlijk in het taalonderwijs aandacht te besteden aan de historische vorming van de nederlandse taal (en cultuur) door de Staten-(vertaling)
En (vrijwilligers-)werk zou veel meer(/eerder in 't proces) toegestaan moeten worden. Vele hulporganisaties zijn op chritelijke leest geschoeid. Ik roep juist die organisaties op te werven onder asielzoekers!
Riekie
Geplaatst op: 21-10-2009 00:17 Quote
Integratie: ergens in de bijbel staat: verdrukt de vreemdeling niet en de weduwen en wezen. Maar om de vreemdeling 'volledig naar de nederlandse samenleving te vormen is dat een vorm van verdrukking? Begrijp me goed om hier goed te functioneren zal men de taal hier moeten leren en de kinderen gaan hier naar school.
Maar de meeste nederlanders in het buitenland houden zich ook vast aan eigen gebruiken ( sinterklaas vieren bij voorbeeld)
Waarom kan het niet complementair worden? Een voorbeeld: veel blanke mensen voelen zich niet thuis bij zwarte mensen. Maar omgekeerd voelen veel zwarte mensen zich niet thuis bij blanke mensen. Waarom kan het niet worden zoals bij een piano: je hebt witte en zwarte toetsen, maar de muziek word er alleen maar beter van. Erken de verschillen, maak er niet zo'n grijze massa van!
Maar waar veel nederlanders naar mijn mening moeite mee hebben is dat ze teveel moeten inleveren van hun eigen identiteit en dat er (te) veel ruimte word gegeven aan nieuwkomers, wat ze als onrechtvaardig ervaren.
Als je als nederlander in het buitenland woont en werkt wordt er ook van je verwacht dat je respect hebt voor het land en de inwoners.
Maar persoonlijk denk ik dat Nederland een verleden heeft waar teveel pijnpunten liggen en die blijven maar 'smeulen' onder de oppervlakte.
Het is goed om daar aandacht aan te besteden.
Het liberalisme heeft goede kanten, maar zeer zeker ook slechte kanten, en een land heeft duidelijkheid nodig. Dat kun je alleen vinden in het geloof in Jezus en zijn 'teachings'. Hij kijkt naar het hart van onze samenleving en daar leven nog teveel zonden om gezond met elkaar om te kunnen gaan.
En willen de nederlanders diep in hun hart wel, dat al de verschillende groepen integreren?

Harmen
Geplaatst op: 25-10-2009 01:29 Quote
Ik deel de opinie van minister Eberhard van der Laan afgaande op zijn uitspraak dat de huidige massa-immigratie de spankracht van de Nederlandse samenleving te boven gaat. Gisteren reed ik vanuit Noord-Frankrijk naar Nederland, en het viel me weer eens op schokkende wijze op hoe overvol ons landje wel niet is. Het contrast kon niet groter zijn. Als we op de huidige weg doorgaan blijft er geen groen stukje grasveld meer over. Daarnaast maak ik me regelmatig zorgen over de veranderende cultuur in ons land en de afnemende tolerantie. Een stringente stop op immigratie is mijns inziens geboden.
Dick Kraaij
Geplaatst op: 09-11-2009 16:39 Quote
Laten we om te beginnen maar eens een moratorium instellen op immigratie, zodat we in dit land op adem kunnen komen en onze energie richten op de beide andere I's: integratie en immigratie.

Voorstellen van de PVV noemen we niet langer abject, maar we bekijken die op hun merites en omarmen ze zo nodig. Natuurlijk laat de ChristenUnie haar eigen geluid horen, anders kan ze net zo goed fuseren met andere partijen.

Laten we niet de fout maken al te barmhartig te zijn. Barmhartigheid is in de eerste plaats voor de gelovigen, die vooral Romeinen 12 moeten lezen. Streng, rechtvaardig en zo nodig zelfs meedogenloos optreden hoort bij de overheid, volgens Romeinen 13. Weg met het softe beleid en de halfzachte uitspraken waarmee je alle kanten op kunt!

Bij een gezonde, nuchtere en zakelijke benadering van de overheid hoort ook gewoon dat we mogen uitrekenen wat immigratie en integratie de maatschappij kost en opbrengt. Het saldo mag gewoon bekend worden, waarom niet?

Bij het vreemdelingschap horen rechten en plichten - het is door anderen al gezegd. In het oude Israël waren vreemdelingen welkom, maar aanpassen of opzouten was het devies.

Wat mij zorgen baart, is dat Gert-Jan Segers in zijn nota over de islam wel kritisch is over de islam, maar in een kranteninterview ook zegt: "Wij zijn niet tegen de islam". Wat is dat voor overbodige opmerking van iemand die zeven jaar aan den lijve heeft kunnen ondervinden welke verwoestende werking de islam heeft op de ontplooiing van individuen? En die heeft vastgesteld: "Islam has bloody borders"? (Overal waar de islam heer en meester is, worden christenen vervolgd). Waarom mag een christelijke partij, die gewoon op zichzelf een nota over de islam maakt, zich niet frank en vrij uitspreken tegen de islam? Het is toch geen kabinetsnota? Een partij met een duidelijke christelijke identiteit, waarbij moslims niet eens lid mogen zijn van de Tweede Kamerfractie hoeft niet met meel in de mond te praten over een godsdienst/ideologie die christenen vervolgt en die duidelijke aspiraties heeft voor wereldoverheersing.

Schenk over de islam dus gewoon klare wijn!

We moeten er niet vies van zijn moslims in het bijzonder goed te volgen in hun proces van integratie. Dat heeft niets met stigmatisering of uitsluiting te maken, maar met gezond wantrouwen, in de wetenschap dat hun normen en waarden te zeer afwijken van ons soort samenleving. Wie deze waarden echter hartelijk accepteert, mag meedoen.

De meest radicale en opruiende elementen onder hen moeten we gewoon hinderlijk volgen en lastigvallen.

Ten slotte, ik lees dat mevrouw Ortega zich deskunig heeft laten informeren door personen van de Leidse universiteit. Ik mag hopen dat het daarbij niet gaat om de Wilders-bashers Jaap van Donselaar c.s., maar om bijvoorbeeld Afshin Ellian, hoogleraar sociale cohesie. Is de laatste nog geen gesprekspartner geweest, dan raad ik mevrouw Ortega zeer aan alsnog contact met hem te zoeken.
Derk
Geplaatst op: 28-11-2009 17:06 Quote
Gastvrijheid is een belangrijk bijbels begrip. Keer op keer klinkt het dat Israël bijwoners was in Egypte; dat wij bijwoners zijn als christenen te midden van een ontaard geslacht. Tegelijk denk ik dat in sommige publicaties van de Christen-Unie teveel ruimte aan de islam gegund wordt. Ik denk dat wat wij graag willen aan ruimte voor onze geloofsuitlatingen (en D66 misgunt) wij ook de moslims willen gunnen.
Daar past geen polygamie bij, geen boerka, geen uitschelden van vrouwen zonder hoofddoek. Het overkomt mij trouwens regelmatig dat ik bijna aangereden wordt op mijn fiets door een automobiliste, met hoofddoek ja, in de omgeving van de moskee hier. Zou zij niet in Saoedi-Arabië moeten proberen. Een gevaar op de weg vind ik hen.

Om integratie niet verder te frustreren, moet de mogelijkheid om te trouwen met iemand van buiten de EU begrensd worden boven de 24 jaar. Dat is niet alleen om te voorkomen dat importhuwelijken met Turkije en Marokko tegengegaan worden; het is ook voor een jongen of meid van 21 niet wijs om te trouwen met een Rus(sin), Filippijnse enz.
Hans Besseling
Geplaatst op: 25-02-2011 15:43 Quote
In het debat in Gouda op 23 februari kwam Gert-Jan Segers van het wetenschappelijk instituut van de CU niet verder dan te bekennen dat hij ook niet meer tegenhet betoog van Hans Jansen had te stellen dan dat hij de hoop koesterde dat onze moslims op den duur de grondrechten (de basis van onze rechtsstaat) zouden accepteren. Aanwijzingen daarvoor ontbreken echter.
Nieuw bericht

Nieuwsarchief > 2009 > oktober