ChristenUnie: bezuiniging tast slagkracht defensie ernstig aan

sperwervrijdag 08 april 2011 19:14

De ChristenUnie heeft zeer grote vraagtekens bij de enorme bezuinigingen op Defensie, zonder dat er een onderbouwde visie op de toekomst van de krijgsmacht aan ten grondslag ligt. Tweede Kamerlid Esmé Wiegman: “Is het leger na al deze bezuinigingen nog wel in staat haar ambitie om een bijdrage te leveren aan de vrede en stabiliteit in de wereld waar te maken? We mogen niet lichtvaardig denken over het nemen van internationale verantwoordelijkheid.”

Wiegman is verbaasd dat uitgerekend het huidige kabinet met deze bezuinigingen komt: “Internationaal georiënteerde partijen als CDA en VVD hadden nooit mogen instemmen met deze kaalslag op het defensieapparaat. De forse bezuiniging mist iedere oriëntatie die de Nederlandse defensie in de toekomst nodig heeft. De Verkenningen die door de vorige minister van Defensie zijn ingezet, en die op brede steun konden rekenen, lieten zien dat een robuust defensieapparaat ook in de toekomst hard nodig blijft. Verdere bezuinigingen op defensie zouden dan ook onverantwoord zijn. Ik zou me bijna geen beleidsvoorstel kunnen indenken wat verder van deze visie afstaat dan dat nu door dit kabinet wordt voorgesteld.”

Ambitieniveau niet realistisch

De minister liet in december tijdens de begrotingsbehandeling weten dat het nog altijd de visie van Defensie is om op hetzelfde ambitieniveau mee te doen. Een motie van ChristenUnie Kamerlid Joël Voordewind over het zo min mogelijk korten op dit ambitieniveau is uiteindelijke ingetrokken omdat de minister deze van harte onderschreef. Wiegman: “Je kunt je dan ook bijna niet voorstellen dat een miljard aan ombuigingen en 6000 gedwongen ontslagen die boven de lucht hangen verenigbaar zijn met dit streven. Aan de andere kant wil dit kabinet wel symboolpolitiek bedrijven door het leger vaker in te zetten voor politietaken enkel en alleen omdat de PVV dat wil. De ChristenUnie is dan ook zeer benieuwd naar de visie achter dit beleid.”

Onbemande verkenningsvliegtuigen (Male UAV)

Wel is de ChristenUnie verheugd dat het kabinet besloten heeft haar inlichtingenpositie te verbeteren door vier onbemande verkenningsvliegtuigen aan te schaffen. Al in 2008 had Voordewind hier op aangedrongen. Hierdoor zouden er op termijn ook minder JSF’s kunnen worden aangeschaft, indien Nederland daartoe besluit. Onlangs werd zijn motie om tot versterking van de MIVD-positie te komen ook breed aangenomen in de Tweede Kamer. “Het mislukken van een evacuatiemissie zoals in Libië mogen we niet nog eens laten gebeuren”, aldus Voordewind. Ook de eenheid die in het leven wordt geroepen om beter bermbommen te bestrijden juicht de ChristenUnie toe, ook in het licht van de nieuwe missie in Kunduz.

Sociaal plan
Ook indien de gedwongen ontslagen worden doorgezet, zal Defensie een degelijke en verantwoord sociaal plan moeten opstellen. Daar is nu ook nog niets over bekend.

Labels
Defensie
Esmé Wiegman
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > april

Geen berichten gevonden