Bijdrage debat verbetering positie en zeggenschap huurders

15-01-2008 11:12 15-01-2008 11:12

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Voorzitter. Met het voorliggende wetsvoorstel zullen de rol en de betrokkenheid van huurders en huurdersorganisaties op een aantal punten worden versterkt. Verder komt er een einde aan de niet gelijke behandeling van huurders van sociale en particuliere verhuurders. Mijn fractie steunt deze voorstellen, maar heeft daarbij wel twee kanttekeningen.

Allereerst moeten er geen belemmeringen zijn om een huurdersorganisatie op te richten. Een lijst met adressen van alle huurders van de betrefffende verhuurder maakt het mogelijk om de mensen te benaderen om te participeren in zo'n huurdersorganisatie. Huurders die een huurdersorganisatie willen oprichten, moeten het recht krijgen op zo'n adressenlijst. Zoals de heer Depla al heeft aangegeven, heb ik daarom een daartoe strekkend amendement medeondertekend.

Op grond van de huidige wet hebben huurdersorganisaties het recht op informatie, het recht op overleg en het recht op advies. Een goede aanvulling daarop is een sociaal plan bij grootschalige renovatie, sloop en nieuwbouw. De minister heeft in de nota naar aanleiding van het verslag aangegeven dat indien de huurder niet instemt met het voorstel van de verhuurder, de rechter het voorstel alsnog kan toetsen op redelijkheid. De drempel om naar de rechter te gaan is echter hoog, zeker voor huurders in de sociale huursector. In de nota naar aanleiding van het verslag staat dat er tot nu toe nauwelijks procedures zijn gevoerd met betrekking tot deze wet.

Ik ben dan ook blij met de invoering van de verzoekschriftenprocedure ter vervanging van de huidige dagvaardingsprocedure waarvoor een advocaat eigenlijk nodig is. Op welke termijn gaat de minister evalueren hoe deze procedure functioneert? De redelijkheidstoets door de rechter vindt mijn fractie te beperkt. De rechter toetst voornamelijk op het aanbod van vervangende huisvesting en de hoogte van de onkostenvergoeding, en dan ook nog vooral procedureel. De gevolgen voor de huurder zijn echter breder dan dat. Een voorstel kan zo ingrijpend zijn, dat bijvoorbeeld afspraken over de participatie van bewoners in een sociaal plan geen overbodige luxe zijn. Ik heb daartoe samen met de heer Depla een amendement ingediend. De vaststelling van de onderwerpen die in een dergelijk sociaal plan zouden moeten staan, kan worden geregeld in een algemene maatregel van bestuur.

Ik heb nog de nodige vragen over de aanbevelingen van de commissie-Leemhuis over de koppeling van de zorg- en huurcontracten, het initiatiefrecht van woningverbetering en een algemene regeling voor de verhuiskosten in verband met renovatie, die moeten resulteren in wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek. Over het initiatiefrecht wordt in de nota naar aanleiding van het verslag gesteld dat de verkenning na de zomer wordt afgerond en een eventuele aanpassing in het voorjaar van 2009 kan plaatsvinden. Kan dit niet sneller? En heeft deze verkenning alleen betrekking op voorstellen voor energiebesparing, of op het initiatiefrecht in de volle breedte? Graag een reactie van de minister.
Voor de zorg- en huurcontracten wordt geen datum genoemd. Wanneer kan de Kamer de voorstellen verwachten? Ziet de minister mogelijkheden om nog dit jaar met een integraal voorstel te komen?

Vervolg, woensdag 16 janurari
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dank de minister voor de beantwoording van de vragen. Ik ben erg content met de toezegging dat er een evaluatie komt van de verzoekschriftenprocedure. Ik dring er wel op aan dat de Kamer in ieder geval uiterlijk in het najaar van 2011 een evaluatierapport moet ontvangen. In antwoord op mijn vraag of de verkenning van het initiatiefrecht niet sneller kan, heeft de minister voorts gezegd dat zij ervoor zou zorgen dat een en ander met betrekking tot de huurcontracten vóór de zomer naar de Kamer komt. Daar ben ik blij om.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari