Bijdrage debat over de onvolledige opbouw van de AOW

donderdag 31 januari 2008 10:12

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Voorzitter. De fractie van de ChristenUnie heeft in het debat gezegd dat de staatssecretaris ervoor moet zorg dragen dat mensen met een AOW-hiaat een goede aanvulling krijgen. Maar vervolgens moeten wij er stevig op inzetten dat mensen zelf gaan nadenken over een mogelijk hiaat en zelf actie gaan ondernemen om dit te voorkomen, zodat op termijn de aanvulling overbodig wordt. Een van de dingen om dit te realiseren is informatie. De staatssecretaris heeft toegezegd dat hierin het een en ander gaat gebeuren, maar ik wil toch dat hij met een voorstel komt waarbij mensen inzicht krijgen in de mogelijkheden tot inkoop en vrijwillige voortzetting; vandaar de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ingezetenen thans pas een half jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd inzicht krijgen in de hoogte van de AOW-uitkering, de opgebouwde rechten en dus in een mogelijk AOW-hiaat;

constaterende dat de regering op 1 januari 2009, door de uitvoering van het amendement-Omtzigt (30238, nr. 10) een jaarlijks verzekerdenbericht voor de werknemersverzekeringen invoert;

overwegende dat mensen, die tijdelijk naar het buitenland zijn gegaan, terecht worden gestimuleerd zich vrijwillig te verzekeren;

van mening dat mensen op de hoogte dienen te zijn van hun AOW-rechten en de mogelijkheid tot inkoop van missende jaren, wanneer zij zich in Nederland vestigen;

verzoekt de regering, binnen twee maanden een plan te presenteren waarbij op het jaarlijkse verzekerdenbericht informatie verschaft wordt over de opgebouwde AOW-rechten, een mogelijk AOW-hiaat en de mogelijkheden tot inkoop en vrijwillige voortzetting,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Ortega-Martijn, Omtzigt en Hamer. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 17 (29549).

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):
Voorzitter. Het baart mijn fractie zorgen dat nog niet helder is welke afspraken in het verleden zijn gemaakt met de koninkrijksgenoten. Het gaat ons met name om de groep Surinamers die in 1975 hebben besloten om hun Nederlandse paspoort te behouden en zich blijvend in Nederland te vestigen. Dit onderwerp is wat ons betreft nog niet van tafel. Ik zal mij ervoor inzetten om boven tafel te krijgen wat daadwerkelijk is afgesproken en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Bron: ongecorrigeerd stenogram

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari