Vragen over het innovatieprogramma Watertechnologie

vrijdag 01 februari 2008 10:17

Vragen van de leden Wiegman – Van Meppelen Scheppink en Cramer (ChristenUnie) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over het innovatieprogramma Watertechnologie.

1.
Klopt het dat voor de Innowator tender 2007 van SenterNovem 19 aanvragen zijn ingediend waarvan er 12 zijn gehonoreerd?(1)
2.
Zou u een overzicht kunnen geven van de gehonoreerde en niet gehonoreerde aanvragen van de Innowator tender 2007 en 2006 inclusief de gevraagde en toegewezen subsidiebedragen en de scores op de verschillende criteria cq motivaties voor het al dan niet toewijzen van de subsidie? Waarom is deze informatie tot op heden nog niet openbaar gemaakt en staat er op de site van SenterNovem alleen een globale omschrijving van de projecten van 2006?
3.
Konden de bij de tender van 2007 afgewezen aanvragen niet worden gehonoreerd omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden of omdat de omvang van de subsidiepot ontoereikend was?
4.
Op welke wijze zijn de afvallers geïnformeerd over de reden van de afwijzing? Zijn er verzoeken binnengekomen van één of meerdere afvallers voor meer informatie? Zo ja, hoe zijn deze verzoeken afgehandeld?
5.
Vindt u het acceptabel dat bij een dergelijke subsidieregeling het voor aanvragers onmogelijk is om te verifiëren op grond waarvan subsidies zijn gehonoreerd of afgewezen terwijl zij zelf wel hoge kosten hebben moeten maken voor het indienen van de aanvraag (o.a. consultantskosten) gezien de criteria?
6.
Deelt u onze mening dat de drempel voor het aanvragen van subsidie voor kleine zelfstandige ondernemers hierdoor wel erg hoog wordt?
7.
Welke maatregelen gaat u nemen om de transparantie rond deze subsidieregeling en vergelijkbare regelingen te vergroten?
8.
Zou u kunnen aangeven welke activiteiten door de betrokken ministers zijn en/of worden ontplooid ter stimulering van nieuwe vormen van sanitatie en daarbij specifiek kunnen ingaan op de uitvoering van motie Wiegman-Van Meppelen Scheppink – Van der Staaij(2) welke is aangenomen bij de begrotingsbehandeling VROM 2008 en door de minister werd beschouwd als ondersteuning van beleid?

Bronnen
(1): www.senternovem.nl/watertechnologie.
(2): Kamerstuknummer 31200 XI, nr. 5.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari