Bijdrage debat over het geregistreerd partnerschap

06-02-2008 10:40 06-02-2008 10:40

De heer Anker (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb in deze verlengde eerste termijn niet de behoefte om de inbreng van mijn voorganger uit 2005 volledig te herhalen. Na bestudering van de eerste inbreng van de Kamer en de nagekomen stukken wordt het hoog tijd dat de regering de gelegenheid krijgt om te reageren. Ik besef terdege dat wij deze gelegenheid moeten geven. Het is dan ook goed dat wij dit dossier vandaag afronden. Ik sluit mij aan bij iedereen die van mening is dat wij ervoor moeten waken dat een dergelijk onderwerp verloren raakt tussen andere onderwerpen op de agenda.

Onze inbreng blijft onveranderd. Wij kunnen de hoofdlijn van dit voorstel steunen. Het is goed dat een aantal zaken verduidelijkt wordt in de wet. Gezin en andere vastgelegde samenlevingsvormen beogen veiligheid en zekerheid te bieden. Zij verdienen het op zijn minst om te kunnen steunen op goede regelgeving die niet vatbaar is voor interpretatieverschillen. Het voorstel om op initiatief van een van de ouders tot gezamenlijk gezag te komen, krijgt ook onze steun. Mijn voorganger heeft de indieners van het amendement-Teeven/Timmer, destijds het amendement-Luchtenveld c.s., al eerder gevraagd naar de precieze bedoeling van dit amendement. Ik wacht nog steeds op een reactie van de minister.
In aansluiting op de opmerking van de heer Teeven over de termen "verloren" en "klem" vraag ik mij af of deze niet te ruim geïnterpreteerd kunnen worden.

Op zichzelf staan wij er wel sympathiek tegenover, maar ik hoor graag de reactie van de minister voordat ik een standpunt inneem.

Verder hebben wij een amendement ingediend dat naar onze mening nog steeds een goede aanvulling op de wet vormt. Ouders die na de geboorte van hun kind een huwelijk of een geregistreerd partnerschap sluiten, krijgen daarmee de mogelijkheid om het kind de gezinsnaam te geven.
Over het amendementVan der Laan over naamswijziging hebben wij nog een advies van de Raad van State gekregen en de minister heeft erop gereageerd. Onze fractie sluit zich bij deze reacties aan. Wij zien zowel in de internationale context als maatschappelijk geen reden om het naamrecht zo ingrijpend te wijzigen. Wij zullen dit amendement dan ook niet steunen.

Tweede termijn

De heer Anker (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik dank de minister voor zijn beantwoording. Ik zal hem geen juridische scherpslijperij verwijten. Wij zijn hier de wet aan het veranderen en dat moeten wij wel even degelijk doen. De suggestie om het amendement te wijzigen, zullen wij in de fractie bespreken. Mogelijk zullen wij daarna met een gewijzigd amendement komen op dit punt. Daarvoor moet ik gewoon nog even naar de specialisten.

In eerste termijn ben ik een vraag vergeten te stellen over de nota van wijzigingen op stuk nr. 21. Daarin wordt gesteld dat het artikel dat ziet op de gezagsrelatie bij geregistreerd partnerschap, wordt verruimd naar de tijd van voor het geregistreerd partnerschap. Ten aanzien van de oorspronkelijke wetswijziging was er verwarring over de zinsnede "staande het geregistreerd partnerschap". Wij vroegen ons af of die nota van wijziging de concretisering uit het oorspronkelijke wijzigingsvoorstel niet in grote mate teniet doet.

Dat is een informatieve vraag die opkwam na bestudering van het hele dossier. Ik vind het toch van belang om die vraag te stellen. Graag hoor ik van de minister een korte toelichting op de nota van wijziging op stuk nr. 21 die in april 2007 is uitgekomen.

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari