Inbreng bij voorstellen tot wijziging van de Wgbh/cz

woensdag 06 februari 2008 14:12

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van bovengenoemd wetsvoorstel. Deze leden vinden het van groot belang dat mensen met een handicap of chronische ziekte volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Versterking van de individuele rechtspositie kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. De leden van de fractie van de ChristenUnie kunnen zich goed vinden in het besluit om de uitbreiding van de Wgbh/cz met de terrein wonen alsmede basisonderwijs en voortgezet onderwijs tot een wijzigingsvoorstel samen te voegen. Daarmee wordt invulling gegeven aan de afspraken uit het coalitieakkoord om de uitbreiding van de werkingssfeer van de Wgbh/cz met kracht voort te zetten. Het wetsvoorstel bevat nog wel een aantal onduidelijkheden die voor deze leden aanleiding vormen tot het stellen van een aantal vragen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering hoe de uitbreiding van de Wgbh/cz en de Rotterdamwet zich tot elkaar verhouden. Het wetsvoorstel verbiedt zowel het maken van direct als van indirect onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte.
De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of de inkomenseis die in de Rotterdamwet is opgenomen niet tot indirect onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte kan leiden? Is dit onderdeel van de Rotterdamwet in overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit het gelijkheidsbeginsel?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen wanneer het wetsvoorstel Integratiewet Awgb aan de Kamer zal worden aangeboden?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of de regering voornemens is de Wgbh/cz verder uit te breiden, bijvoorbeeld naar de sector goederen en diensten.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar het tijdpad voor de ratificatie en implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari