Inbreng over inburgerinsvoorzieningen

14-02-2008 14:25 14-02-2008 14:25

08-052 WWI
CHRISTENUNIE - fractie Tweede Kamer
Cynthia Ortega-Martijn – Inbreng

De leden van de ChristenUnie fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van genoemd wetsvoorstel. Zij hebben de volgende vragen:

Budget inburgeringsvoorziening
Het voorstel beoogd gemeenten de mogelijkheid te geven om iedere inburgeringsplichtige een inburgeringsvoorziening aan te bieden. Hiermee wordt onderuitputting voorkomen. Met deze maatregel komen inburgeringsplichtigen die voorheen niet in aanmerking kwamen voor deze voorziening wel hiervoor in aanmerking waardoor het totaal aantal inburgeraars die aanspraak kan maken op een inburgeringsvoorziening toeneemt. Dit betekent dat er macro meer geld nodig is voor inburgeringsvoorzieningen. Hierin is voorzien in het Deltaplan Inburgering voor de periode 2008-2011. De budgetten voor inburgeringsvoorzieningen zijn momenteel voldoende voor circa 47.000 inburgeringsvoorzieningen per jaar. In het Deltaplan Inburgering is een volumeverhoging aangekondigd voor de periode 2008-2011 tot gemiddeld 60.000 trajecten per jaar. Is deze intensivering ook na deze kabinetsperiode nodig voor de aanbieding van voldoende inburgeringsvoorzieningen?

Aantal inburgeringsvoorzieningen en inburgeringsplichtigen
Hoeveel inburgeringsvoorzieningen zijn er aangeboden en gebruikt in 2007 en wat is het doel voor 2008? Er is door vervuilde bestanden en vrijstellingen nog veel onduidelijk over het totale aantal inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen. Welke maatregelen neemt u om een betrouwbaar overzicht te krijgen en wanneer kunt u deze cijfers verstrekken? Overweegt u een landelijke registratie van mensen die een inburgeringstraject hebben afgerond?

Examens
Met dit wetsvoorstel kunnen inburgeringsplichtigen ook via het staatsexamen NT2 aan de inburgeringsplicht voldoen. Er is echter ook een groep die vanwege vooropleiding, werkervaring en reeds aanwezig taalniveau (A1) meer baat heeft bij het behalen van een beroepsopleiding. Dit kan leiden tot een ongewenst gebruik van voorzieningen (los traject inburgeringsexamen of verlenging van het beroepskwalificerend traject). Wordt het mogelijk om inburgeringsmiddelen ook in te zetten voor de bekostiging van het extra NT2 en vaktaaldeel in de kwalificerende trajecten mbo-1, -2, -3 voor inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen? Zo ja, wanneer?

Terugwerkende kracht
Het wetsvoorstel heeft terugwerkende kracht tot 1 november 2007. Waarom is voor deze datum gekozen? Er zijn momenteel mensen die een lening hebben afgesloten. Hoe wil de minister met deze groep omgaan om zoveel mogelijk ongelijke behandeling tegen te gaan? Hoe moeten gemeenten omgaan met mensen die zij al een aanbod hebben gedaan en die nu volgens de gewijzigde wet niet meer in aanmerking komen voor een verplicht aanbod?

Volgende wetswijzigingen
Dit wetsvoorstel betekent een vereenvoudiging van de Wet inburgering. In het Deltaplan inburgering zijn enkele andere vereenvoudigingen aangekondigd. Overweegt u de wet daarnaast ook op andere punten te ontdoen van onnodige bureaucratische regels en te vereenvoudigen bijvoorbeeld het beperken van het aantal categorieën inburgeraars?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari