Inbreng bij een inkomensvoorziening voor oudere werklozen

12-02-2008 14:37 12-02-2008 14:37

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van de nota van wijziging. Zij zijn er voorstander van dat gestreefd wordt naar zo eenvoudig mogelijke wetgeving. Wel dient daarbij de doelstelling en het resultaat van beleid voorop te staan. Deze leden zijn er nog niet van overtuigd of het onderhavige wijzigingwetsvoorstel, zoals de minister stelt, geen nadere gevolgen heeft voor de met de wet beoogde doelgroep in vergelijking met het oorspronkelijke wetsvoorstel. Daarover hebben zij nog enkele vragen.

De leden van de ChristenUnie fractie constateren dat de IOW beperkt wordt tot werknemers die op of na 1 oktober 2006 werkloos zijn geworden en bij aanvang van de werkloosheid 60 jaar of ouder zijn. Deze personen komen na afloop van de WW-duur bij voortdurende werkloosheid in aanmerking voor de IOW-uitkering. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af of ‘voortdurende werkloosheid’ een absoluut criterium is voor het verkrijgen van de IOW-uitkering. En gold deze voorwaarde ook in het oorspronkelijke wetsvoorstel?

Het kabinet stelt dat het wetsvoorstel slechts gewijzigd wordt vanwege het inzichtelijker maken van de regeling. Waarom, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie, is dit niet voorzien vóór de indiening van het wetsvoorstel. De uitvoerders zijn destijds gevraagd om een uitvoeringstoets. Zijn daarbij de complexiteit van de voorgestelde regeling en de mogelijke verbeteropties naar voren gekomen en zo ja, waarom heeft het kabinet daar vooreerst niets mee gedaan?

Werknemers uit de categorie 50 – 60 jaar moeten bij voortdurende werkloosheid bij de gemeenten een IOAW-aanvraag indienen bij gemeenten. Wat gaat het kabinet doen om de soepele overgang van UWV naar gemeenten mogelijk te maken, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie? En gaat het kabinet de mensen uit de doelgroep hier ook actief over voorlichten?

Wat wordt in artikel 34 WW verstaan onder ‘inkomen in verband met arbeid’ en waarom kiest het kabinet voor een onderscheid tussen inkomen uit en in verband met arbeid, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie. Is het kabinet voornemens om een minimale periode van arbeid te koppelen alvorens tot beëindiging van de uitkering over te gaan, zodat IOW-ers nog een stimulans krijgen om arbeid te aanvaarden, zo vragen deze leden?

Het kabinet stelt bij de evaluatie vast of het wenselijk is dat de IOAW en de IOW naast elkaar blijven bestaan, zo constateren de leden van de ChristenUnie fractie. Maar is deze afweging als niet gemaakt, nu het kabinet de IOW op voorhand wil beëindigen, zo vragen deze leden?

De uitkeringslasten namen volgens het kabinet niet toe, nu de invoering van de IOW wordt opgeschoven. Maar neemt het aantal (werkloze) 60+-ers niet jaarlijks toe, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie? En daarmee ook de totale uitkeringslasten van de regeling, nu die opschuift in de tijd?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari