Inbreng bij het niet ter beschikking stellen van lesmateriaal in het voortgezet onderwijs

vrijdag 08 februari 2008 10:53

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met enthousiasme kennis genomen van het wetsvoorstel hetgeen beoogt diverse onderwijswetten te wijzigen in verband met het door de scholen om niet ter beschikking stellen van lesmateriaal aan de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Zij hebben op enkele punten nog wel behoefte aan een nadere toelichting op dit wetsvoorstel.

De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn verheugd dat middels voorliggend wetsvoorstel gestreefd wordt naar ontlasting van alle ouders met kinderen die onderwijs volgen op bekostigde scholen voor voortgezet onderwijs en dat hiermee tevens een bijdrage wordt geleverd aan de invoering van kosteloos onderwijs in de zin van het Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten.

Door deze maatregel levert de regering een bijdrage aan de geleidelijke invoering van kosteloos onderwijs, zoals die voor het secundair onderwijs is voorzien in artikel 13, tweede lid, onder b van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten van 16 december 1966. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering nader toe te lichten in hoeverre met de wijziging van deze wetten, mede na  het reeds realiseren van kosteloos primair onderwijs en het afschaffen van het lesgeld in het voortgezet onderwijs,   tegemoet wordt gekomen aan het voornoemde verdrag.

De meerderjarige leerlingen en de wettelijk vertegenwoordigers van minderjarige leerlingen die volgens de leerlingentelling 2008 in het schooljaar 2008/2009 onderwijs volgen in het bekostigd voortgezet onderwijs, krijgen het bedrag van EUR 308,- op zijn laatst 1 februari uitbetaald. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering nader toe te lichten op welke wijze dit zich verhoudt tot de eerdere toezegging dat ten minste 95 procent van de VO-leerlingen de tegemoetkoming nog voor de jaarwisseling wordt betaald.

Omdat alle ouders voor het schooljaar 2008-2009 een tegemoetkoming ontvangen en voor volgende schooljaren de boeken gratis ter beschikking worden gesteld, gaat de verlaging van de WTOS-vergoeding in per 1 augustus 2008. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering welke ruimte zij ziet om bij de scholen erop aan te dringen ouders dan ook een rekening van niet meer dan € 308 te sturen, zodat zij er feitelijk niet op achteruit gaan. Overigens zijn de leden van de fractie van de ChristenUnie zich ervan bewust dat dit uiteindelijk een zaak van de scholen zelf is.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari