Inbreng over medezeggenschap in het beroepsonderwijs

woensdag 05 maart 2008 10:52

Algemeen - De leden van de fractie van de ChristenUnie kennis genomen van het wetsvoorstel hetgeen beoogt de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden te wijzigen in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs.

Deze leden onderkennen het nut van het moderniseren en versterken van de medezeggenschap voor met name de deelnemers in de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Daarbij dient aansluiting gezocht te worden bij de specifieke kenmerken, omstandigheden en ontwikkelingen in deze sector. Op een aantal punten hebben de leden van de ChristenUnie-fractie echter grote vragen.

Par. 1.1 De huidige positie van de deelnemers binnen de medezeggenschap

De geringe participatie en belangstelling van deelnemers baren de regering zorgen. Het overheidsbeleid is erop gericht de positie van de deelnemers in de bve-sector te versterken. Deze achterblijvende betrokkenheid is dan ook een belangrijke overweging om het onderhavige wetvoorstel op te stellen. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af in hoeverre  dit wetsvoorstel de in de memorie van toelichting genoemde knelpunten bij de participatie van deelnemers weg zal nemen en verzoeken de regering dan ook om dit nader toe te lichten.

Par. 1.3 Gedeelde medezeggenschap als kern van het wetsvoorstel

Zoals ook de Raad van State aangeeft, heeft de Staatssecretaris van OCW voor wat betreft de BVE-sector in een brief van 28 juni 2005 gesteld ook op de langere termijn vast te willen houden aan een stelsel van ongedeelde medezeggenschap. Van dit stelsel wordt nu afgeweken. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering nader toe te lichten hoe het gezamenlijk belang dat deelnemers en personeel van de instelling hebben bij de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs, zich verhouden tot de gedeelde zeggenschap.

Tevens verzoeken de leden van de fractie van de ChristenUnie de regering nader toe te lichten in hoeverre de gedeelde medezeggenschap gevolg heeft voor de invloed van het personeel op het te voeren onderwijskundig beleid.

Par. 1.5 Draagvlak

Over dit wetsvoorstel is volledige overeenstemming bereikt tussen werkgevers (MBO Raad, deelnemers (JOB) en personeel (de onderwijsvakorganisaties AOb, AVBAKABO FNV, CNV Onderwijs, en UNIENFTO). De leden van de ChristenUnie vragen de regering toe te lichten op welke wijze het Platform medezeggenschap BVE bij de voorbereidingen van het wetsvoorstel is betrokken en of er sprake is van draagvlak onder de medezeggenschapraden in de BVE-sector.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari