Bijdrage debat VAO Natura 2000

06-03-2008 11:22 06-03-2008 11:22

De heer Cramer (ChristenUnie): Voorzitter. Na het boeiende debat dat wij hebben gevoerd over Natura 2000 wil ik twee moties indienen die zijn bedoeld als ondersteuning voor de ondernemers. Ook voor de insprekers moeten zij een steun in de rug betekenen bij de ontwikkelingen die wij beogen.

Mijn eerste motie gaat over de mogelijke schade die ondernemers kunnen lijden en die misschien gecompenseerd kan worden.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat agrariërs, andere ondernemers en derden gecompenseerd moeten worden voor het voldoen aan wettelijke eisen die gesteld worden aan de Natura-2000-gebieden;

constaterende dat de Plattelandsverordening in elk geval voor agrariërs op landbouwgrond de mogelijkheid kent voor cofinanciering bij de implementatie van Natura 2000;

constaterende dat Nederland hieraan vooralsnog geen invulling heeft gegeven in het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2);

constaterende dat Nederland niet alle steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling in de EU benut;

roept de regering op om samen met de provincies te bezien de mogelijkheid tot het stimuleren van subsidieverlening (bijvoorbeeld via artikel 57 maatregel 323) bij het uitvoeren van beschermings- en beheerplannen voor Natura-2000-gebieden en verzoekt de regering te bezien of er binnen de EU nog andere cofinancieringsmogelijkheden beschikbaar zijn;

verzoekt de regering bij de midterm review van het POP2 in 2009 te bezien of de mogelijkheid van cofinanciering van Natura-2000-maatregelen voor agrariërs op landbouwgrond in het kader van het Plattelandsprogramma 2007-2013 kan worden geactiveerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Cramer en Jager. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 190 (31200-XIV).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat maatschappelijke betrokkenheid van groot belang is voor het slagen van een ambitieuze natuurprojecten zoals Natura 2000;

overwegende dat particulieren en maatschappelijke organisaties betrokken willen zijn bij het opstellen van de beheerplannen van Natura-2000-gebieden, maar dat het opstellen van beheerplannen een complex proces is;

van mening dat particulieren en maatschappelijke organisaties over relevante informatie moeten kunnen beschikken en ondersteund moeten kunnen worden voor het leveren van een effectieve bijdrage aan het opstellen van de beheerplannen;

overwegende dat voor bevoegde gezagen al een Steunpunt Natura 2000 bestaat dat beschikt over veel waardevolle proces- en procedurekennis, maar niet openstaat voor particulieren en maatschappelijke organisaties;

overwegende dat de gebiedsgerichte uitwerking van Natura 2000 en de Kaderrichtlijn water in veel gebieden gelijkloopt en dat ondersteuning daarom gebundeld kan worden;

verzoekt de regering het bestaande Steunpunt Natura 2000 open te stellen voor en een actieve ondersteuning te laten verlenen aan particulieren en relevante organisaties en deze ondersteuning zoveel als mogelijk te bundelen met de ondersteuning bij de Kaderrichtlijn water en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Cramer en Snijder-Hazelhoff. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 191 (31200-XIV).

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari