Inbreng over de instelling van het Libanon-tribunaal

donderdag 03 april 2008 11:47

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het voorliggende wetsvoorstel. De regering heeft welwillend gereageerd op het verzoek van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties om een Speciaal Tribunaal voor Libanon te vestigen in Nederland. Voorliggend wetsvoorstel betreft de uitvoering en de leden van de ChristenUnie-fractie hebben daaromtrent een aantal vragen.

In de eerste plaats vragen zij de regering naar de totstandkoming van het Zetelverdrag om de noodzakelijke juridische basis voor het tribunaal te realiseren? Wat is stand van zaken daaromtrent?

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat onderhavige uitvoeringswet geen bepalingen kent ten aanzien van de tenuitvoerlegging van straffen. De leden van de ChristenUnie-fractie steunen de inzet van de regering om als voorwaarde te stellen dat de tenuitvoerlegging van straffen niet in Nederland geschiedt, maar zij vragen de regering wel naar een inschatting over de praktische uitwerking van die voorwaarde. Waarop is de veronderstelling gebaseerd dat het ontbreken van een wettelijke bepaling voldoende zal blijken te zijn om een klemmend beroep van het Speciaal Tribunaal dan wel de Verenigde Naties op Nederland, om in weerwil van de gemaakte afspraken, toch in te stemmen met de tenuitvoerlegging van straffen, niet te honoreren?

In dat verband vragen zij ook of er inmiddels een lijst is met landen die hebben aangegeven dat zij personen die door het Tribunaal zijn veroordeeld te willen opvangen, zoals artikel 29 van het Statuut bepaalt?

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat de rechtsmacht van het Speciaal Tribunaal primair gelegen is in de berechting van personen die verantwoordelijk zijn voor de dood van voormalig Libanese minister-president Rafiq Hariri en anderen, maar dat het Speciaal Tribunaal de bevoegdheid heeft om zijn rechtsmacht uit te breiden naar andere feiten. Deze mogelijke uitbreiding van zijn rechtsmacht naar andere feiten kan nogal wat gevolgen hebben voor de uitvoering van het Libanon Tribunaal. Zij vragen de regering of er nu al concrete zaken zijn, waarvan het wenselijk wordt geacht deze onder het Speciaal Tribunaal te brengen en hoe zich die zaken in omvang verhouden tot de omvang van de zaak tegen de personen die verantwoordelijk zijn voor de dood van Rafiq Hariri?

In dit verband vragen zij ook naar de verwachting van de regering ten aanzien van de werkzame tijd van het Speciaal Tribunaal. Is die gekoppeld aan het afronden van de zaak tegen de personen die verantwoordelijk zijn voor de dood van Rafiq Hariri, of ook aan eventuele andere zaken die vallen onder de uitgebreide rechtsmacht van het Speciaal Tribunaal? Kortom, wanneer verwacht de regering het Speciaal Tribunaal te kunnen beëindigen?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering of zij inmiddels van de SGVN voldoende financiële middelen heeft ontvangen voor de oprichting en het functioneren gedurende het eerste jaar en toezeggingen ter bekostiging van de geraamde kosten voor het tweede en derde jaar? Tevens vragen de leden van de ChristenUnie-fractie naar de verwachte kosten voor de bewaking en beveiliging?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari