Vragen over subsidieregelingen voor duurzame energie

08-04-2008 16:03 08-04-2008 16:03

Vragen van de leden Ortega-Martijn en Wiegman-Van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) aan de minister van Economische Zaken en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over subsidieregelingen voor duurzame energie (Energie Onderzoek Subsidie-demo regeling).

1.      Deelt u de mening dat professionele uitvoering van gesubsidieerde projecten voor een kansrijke uitvoering essentieel is en dat projectmanagementkosten, kosten van overhead en kosten voor onvoorzien hiervoor een wezenlijk onderdeel van een projectbegroting zijn?

2.      Bent u van mening dat artikel 37 van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (2001/C 37/03) alleen maar spreekt over extra investeringen en daarbij de kosten van overhead en onvoorzien, gerelateerd aan de extra investeringen, niet uitsluit. Zo nee, waarom niet? 

3.      Zijn deze projectmanagementkosten in artikel 4 lid 1 en 2 van Besluit EOS: demo en transitie-experimenten[1] impliciet in de projectkosten opgesloten? Zo ja, ziet u reden dit artikel aan te passen, zodat er bij SenterNovem en aanvragers helderheid op dit punt bestaat en kosten die door aanvragers expliciet zichtbaar worden gemaakt niet onterecht worden uitgesloten van subsidie?

4.      Is artikel 4 lid 1b uit het Besluit subsidies energieprogramma's, dat aan loonkosten die aan het project zijn toe te rekenen een toeslag van 40% voor algemene kosten (overhead) mag worden gerekend, vanwege gelijkheid van behandeling ook op het EOS Demo regeling van toepassing? Bent u bereid de regeling op dit punt aan te passen?

5.      Zijn er door het uitsluiten van bovengenoemde projectmanagementkosten in de EOS-Demo regeling tekorten op ingediende projectbegrotingen ontstaan waardoor de uitvoering van deze innovatieve en energiebesparende projecten gevaar loopt? Zo ja, bent u bereid deze begrotingen opnieuw te laten beoordelen?

6.      Hoeveel bezwaarprocedures bij SenterNovem zijn in de afgelopen 5 jaar gegrond, gedeeltelijk gegrond en ongegrond verklaard? Hoeveel bezwaarprocedures hebben geleid tot een beroep en wat zijn daarvan de resultaten?


[1] www.senternovem.nl/eos

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari