Overleg over rapport 'Veilgheid begint bij voorkomen'

donderdag 31 januari 2008 16:08

De heer Anker (ChristenUnie) kan zich vinden in het voorliggende
veiligheidsprogramma. Een van de belangrijkste punten is jeugdcriminaliteit
en het voorkomen van recidive. De problemen die hierbij aan de orde
zijn, zijn zeer herkenbaar voor de mensen op straat. Daarnaast worden
ook heel grote problemen zoals prostitutie en mensenhandel aangepakt.
Hij is blij met ambities op het punt van samenwerking tussen de verschillende
ketens en handhaving van de Kalsbeeknorm als het gaat om de
doorlooptijden in de strafrechtketen. Dat laatste is van groot belang voor
een fatsoenlijk lik-op-stukbeleid. Wanneer zijn de analyse van de huidige
doorlooptijd en de knelpunten en het daaruit voortvloeiende plan gereed?

Het kabinet heeft een reactie gegeven op het WODC-rapport over de
Glenn Millsscholen. De resultaten zijn nog teleurstellend, maar er wordt
gewerkt aan verbeteringen. Een belangrijk punt van aandacht is de begeleiding
van de jongeren nadat zij de school hebben verlaten. In die nazorg
moet sprake zijn van een persoonsgerichte aanpak. De heer Anker vraagt
in dit verband aandacht voor het GAVO-project in de gemeente Utrecht
dat zeer succesvol lijkt te zijn. In de plannen die moeten leiden tot een
vermindering van recidive is te weinig aandacht voor de schuldenproblematiek.
Deze problematiek staat vaak een goede re-integratie in de weg.
De fractie van de ChristenUnie heeft in het verleden gepleit voor een
schuldenvrije start voor mensen die de gevangenis verlaten.

Er is een actieplan voor de aanpak van overlast en verloedering door
jongeren aangekondigd. Hoe staat het met de gedragsbeïnvloedende
maatregelen, met het «Doe normaal!-bevel» en het «Ik-doe-normaalcontract
»?

De minister van BZK heeft in de brief aangekondigd dat de registratie van
12-minners met delictgedrag onderdeel uitmaakt van de afspraken met de
politie. Het vroegtijdig signaleren van probleemgedrag is immers van
groot belang. Er is bij deze problematiek echter wel sprake van een
overlap, omdat deze leeftijdsgroep ook valt onder de verantwoordelijkheid
van de minister voor Jeugd en Gezin. Is er wel sprake van een logische
verantwoordelijkheidsverdeling?

De heer Anker begrijpt dat vanwege teruglopende opsporingsresultaten
wordt gedacht aan een uitbreiding van het gebruik van vingerafdrukken
van vreemdelingen, maar dan moet hierover eerst een advies van het
College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) worden gevraagd. Hij
steunt de aanpak van de winkelcriminaliteit. Het CBP zal echter ook advies
moeten uitbrengen over een eventuele lijst van winkeldieven.

De cybercriminaliteit baart grote zorgen. De ontwikkelingen op die gebied
gaan ontzettend snel. Het is goed dat de aanpak van de cybercrime als
prioriteit wordt bestempeld. Via wetenschappelijk onderzoek zal de
komende jaren meer inzicht in de aard, de verschijningsvormen en de
daders van cybercrime worden verkregen. De heer Anker is zeer benieuwd
naar de concrete resultaten van het onderzoek naar het filteren en blokkeren
van internetsites waarop kinderpornografie is aangetroffen.

In het afgelopen halfjaar is een aantal grote bendes die zich bezighielden
met mensenhandel opgerold. Het is goed dat ook de jeugdprostitutie en
het fenomeen van de loverboys hierbij worden betrokken.

In het coalitieakkoord en het beleidsprogramma zijn stevige afspraken
over de aanpak van coffeeshops gemaakt. Op dit moment beschikt 77%
van de gemeenten met een coffeeshop al over een afstandscriterium ten
opzichte van scholen. Hoe werkt dit in de praktijk? Het is erg belangrijk dat
coffeeshops zich buiten het bereik van schoolgaande kinderen bevinden.
Hoe wordt gecontroleerd dat dit doel ook daadwerkelijk wordt nagestreefd?
Voorts is met betrekking tot de grensstreekproblematiek afgesproken
dat de buurlanden geen last mogen hebben van het Nederlandse
gedoogbeleid ten aanzien van coffeeshops. Momenteel wordt vanuit
Europa veel kritiek geleverd op de concentratie van coffeeshops in Maastricht.
Daar wordt eigenlijk een soort wietboulevard gecreëerd. Die zal
uiteraard voor de nodige toeloop zorgen. Hoe wordt daarmee omgegaan?

Nadere gedachtewisseling
De heer Anker (ChristenUnie) constateert dat de problematiek van de
12-minners met delictgedrag zowel door Jeugd en Gezin als door BZK en
Justitie wordt aangepakt. Er is al het nodige in gang gezet en er worden
ook maatregelen aangekondigd. Zo zal een landelijk registratiemodel
worden ingevoerd. Tegelijkertijd is Jeugd en Gezin met een elektronisch
kinddossier bezig. Er moet voor worden opgepast dat niet te veel beleid
op een en dezelfde groep wordt gezet.

De heer Anker vindt het van groot belang dat coffeeshops echt buiten het
bereik van kinderen blijven. Kan bijvoorbeeld halverwege het project
inzicht worden gegeven in het effect van het instellen van een afstandscriterium?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari