Bijdrage debat over medische technologie

09-04-2008 10:35 09-04-2008 10:35

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie): Voorzitter. De reden waarom ik hier sta is niet dat ik ontevreden ben over het algemeen overleg medische technologie, zoals wij dat gevoerd hebben. Ik denk dat het kabinet op de goede weg is om dingen verder uit te werken. Het punt waar de fractie van de ChristenUnie wel mee zit, is hoe de twee sporen kwaliteit en kosteneffectiviteit gecombineerd moeten worden. Hoe zorgt men ervoor dat deze op het goede moment bij elkaar komen? De minister heeft toegezegd dat er voor de zomer een debat zal komen over het basispakket. De fractie van de ChristenUnie wil dat debat graag goed voorbereid voeren. Er dient ruimte te zijn om goede afwegingen te maken over kosten, kwaliteit en de bredere maatschappelijke toegevoegde waarde van opname van zaken in het basispakket. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

- voor de zomer het al door de minister toegezegde debat over het basispakket zal worden gevoerd, naar aanleiding van het jaarlijkse CVZ-pakketadvies;

- het debat aan de hand van de CVZ-criteria noodzakelijkheid, effectiviteit, kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid zal dienen te worden gevoerd, waarbij ook de appraisalfase dient te worden meegenomen;

- recent een aantal publicaties is verschenen over kosteneffectiviteit en de bredere maatschappelijke toegevoegde waarde van toelating van bepaalde vormen van medische technologie tot het basispakket;

verzoekt de regering, het criterium kosteneffectiviteit verder uit te werken en bij de besluiten over het verzekerde pakket ook zoveel als mogelijk de indirecte kosten en individuele en maatschappelijke opbrengsten toetsbaar mee te wegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Jan de Vries en Van der Veen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 130 (31200-XVI).

Bron: ongecorrigeerd verslag

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari