Overleg over 'Anders betalen voor mobiliteit'

woensdag 06 februari 2008 15:58

De heer Cramer (ChristenUnie) is verheugd dat de invoering van een
kilometerheffing in het coalitieakkoord is vastgelegd. Het besluit om direct
toe te werken naar het eindbeeld is daadkrachtig en verstandig en veel
meer dan een betekenisvolle eerste stap. Door daar nu iets meer tijd voor
uit te trekken, kan in de rest van het traject tijd worden bespaard. Naar zijn
mening moeten in die discussie ook heffingen op fijnstof in diesel en de
CO2-labeling worden meegenomen. Een verdere differentiatie naar milieukenmerken
moet grote invloed hebben op de kilometerprijs.

De opcenten voor de provincies zouden geheel moeten opgaan in de
kilometerprijs, maar de vraag van de provincies om een eigen belastingdomein
ter compensatie van dit verlies is reëel. Een deel van het infrafonds
zou naar de provincies moeten gaan, gelet op de belangrijke rol die
zij spelen bij de ontwikkeling van de infrastructuur en het regionale openbare
vervoer.

De lastenneutraliteit komt aan de orde bij de overstap op de kilometerbeprijzing.
Dit zegt echter niets over maatregelen die bijvoorbeeld het milieu
ten goede komen en die voor of na dat moment moeten worden genomen.
De overheveling van alle opbrengsten naar het infrafonds vraagt om een
goede bestudering van de consequenties daarvan voor de begroting als
geheel. Zal de staatssecretaris van Financiën in zijn brief ingaan op de
verrekening van de exploitatiekosten van de operators?

De heer Cramer pleit voor een systeem dat zo interoperabel mogelijk is,
dat wil zeggen dat meerdere leveranciers apparatuur moeten kunnen
leveren en dat aansluiting op systemen in de buurlanden mogelijk is.
Wanneer wordt het programma van eisen afgerond en getoetst? Voor de
kosten en risico's maakt het nogal wat uit of de overheid alleen de opbrengsten
wil hebben of dat zij de hele keten zal beheersen. Het antwoord op
die vraag is belangrijk omdat het uiteindelijk over een nieuw belastingsysteem
gaat. Wanneer wordt er voor een definitief marktmodel gekozen?

Hoe denkt de minister over het pleidooi van het Platform-Nouwen voor
zelfstandige wegbeheerders en de mogelijkheid om marktpartijen meer
ruimte te geven bij initiatieven voor de aanleg van infrastructuur?

Kiest de minister voor techniek in de auto en een maximale bescherming
van persoonsgegevens of voor een backofficesysteem waar alles wordt
beheerd? Wanneer ontstaat er duidelijkheid over de privacy van de
gebruikers? Wat wordt bedoeld met uitvoeringsregels?

Naast de inzet voor mobiliteitsmanagement moet ook stevig worden
ingezet op openbaar vervoer. Over het voornemen om 4,5 mld. te investeren
in het ov mag niet te licht worden gedacht, want het zal nog een
hele klus zijn om dit bedrag voor 2011 te verspijkeren.

Nadere gedachtewisseling
De heer Cramer (ChristenUnie) vindt het begrip «voetje» een briljante
vondst, maar hij hoopt dat het daarbij blijft.
Wanneer kan de discussie over de privacy worden gevoerd? In de Noordvleugel
wordt een begin gemaakt met differentiatie in de spits, maar die
uitzonderingspositie mag niet te lang duren.
Om de milieudoelstellingen te kunnen behalen is ook differentiatie op
bijvoorbeeld de CO2-uitstoot nodig. Op dit punt moet het Belastingplan
worden vergroend. Hij is er daarom ook niet op voorhand voorstander
van dat motoren worden uitgezonderd.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari