Overleg over het luchthavenverkeersbesluit Schiphol

woensdag 06 februari 2008 17:03

De heer Cramer (ChristenUnie) merkt op dat de nieuwe criteria uit het
LVB volgens het MNP en de Stichting Natuur en Milieu (SNM) niet
eenzelfde of betere bescherming bieden dan de oude. Ook de Commissie
voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) is zeer kritisch. Het NLR
vindt de gevolgde methode en gedachtegang in het LVB navolgbaar, maar
stelt dat interpretatie van de oude criteria een politieke keuze is. Waarom
zijn het MNP en de SNM niet actiever bij het onderzoek van het NLR
betrokken? Zijn de vragen van deze organisaties beantwoord? Waarom is
het NLR niet gevraagd om in de contra-expertise een oordeel te geven
over de wijze waarop in de milieueffectrapportage (MER) voor de korte
termijn het grenswaardescenario is getoetst aan de oude criteria?
Het NLR zegt dat de criteria niet moeten worden aangepast als de werkelijkheid
voor de bewoners verandert. Is daar in dit geval sprake van? Het
MNP zegt dat de keuze voor het gelijk houden van het oude verkeersvolume
van 507 000 vliegbewegingen met de nieuwe routemodellering tot
meer overlast leidt en dat het hieraan vasthouden bij het vaststellen van
nieuwe criteria in strijd is met de afspraken. Wat zouden de geactualiseerde
criteria zijn als voor optie 3 uit de contra-expertise van het NLR, de
optie van de bewoners, was gekozen? Wat zou het aantal zwaarbelaste
woningen zijn op basis van de nieuwe modellen uit het LVB 2004? Hoe zit
het historisch met het begrip routemodellering? Is deze steeds consequent
toegepast?

De discussie is voor haast niemand meer te volgen en voor niemand
productief. Het moet de laatste keer zijn dat op deze wijze over een LVB
wordt gesproken. Er moet een nieuw stelsel komen dat duidelijk en transparant
is en controleerbaar door meer mensen dan alleen de deskundigen.
Daarnaast moet er overeenstemming bestaan over alle mogelijke
vormen van actualisatie in de toekomst. Voorwaarden voor het nieuwe
stelsel moeten zijn dat er een goede bescherming bestaat tegen geluidsoverlast
en milieuvervuiling, gelijk aan het LVB 2004 en dat de sector daadwerkelijk
wordt geprikkeld om de prestaties op deze gebieden verder te
verbeteren. Dit stelsel moet er nog deze kabinetsperiode komen. De heer
Cramer vindt dat het voorliggende LVB kan worden vastgesteld, mits er
binnen deze kabinetsperiode een nieuw stelsel komt.

Nadere gedachtewisseling
De heer Cramer (ChristenUnie) neemt het aanbod van een briefing door
de heer Alders graag aan. Daadwerkelijke geluidsmetingen moeten een
onderdeel vormen van een nieuw systeem. Als de geluidsmaatregelen die
nodig zijn voor bescherming van de bewoners dat eisen, zal de groei van
Schiphol moeten worden geremd. De heer Cramer twijfelt eraan of de
verbreding van het systeem die de fractie van GroenLinks voorstelt,
wenselijk is. Optie 3 zal voor de ChristenUnie leidend zijn in de discussie
over het nieuwe stelsel.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari