Overleg over vrijwilligerswerk en mantelzorg

20-03-2008 16:12 20-03-2008 16:12

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) constateert
dat mantelzorg en vrijwilligerswerk het cement van de samenleving
vormen. Het belang ervan zal de komende jaren toenemen door de
vergrijzing van de samenleving en de vermaatschappelijking van de zorg.
Haar fractie hecht sterk aan een samenleving waarin mensen omzien naar
elkaar en zich bij elkaar betrokken voelen.

Met de maatregelen in de beleidsbrief bestaat het risico van «overinstitutionalisering
». Ondersteuning vanuit de overheid is van belang, maar de
samenleving moet voldoende ruimte worden gelaten om zelf verantwoordelijkheid
te nemen. Hoe wordt aan de basisfuncties vormgegeven?

Gezien het spanningsveld tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk en de
doelstellingen op het gebied van arbeidsparticipatie zijn tijdige maatregelen
nodig. Kan ook aandacht worden gegeven aan de externe factoren
waardoor mensen ontmoedigd worden zich voor mantelzorg of vrijwilligerswerk
in te zetten? Zie de brief van Mezzo over de verschillende belemmeringen
voor bijstandsgerechtigden. Is de staatssecretaris bereid met
haar collega van SZW te bekijken hoe hiervoor een oplossing kan worden
geboden?

De compensatieplicht wordt in de praktijk soms heel erg smal en rechtstreeks
opgevat. Het doel van de Wmo is om de sociale samenhang en de
gemeenschapszin in wijk en buurt te vergroten. Het moet dus niet te eng
achter de voordeur worden toegepast.

Met respijtzorg kan voorkomen worden dat mantelzorgers overbelast
raken. Er moet snel meer duidelijkheid komen in de beleidsregels Indicatiestelling
AWBZ. Kan de aanpassing van de relevante beleidsregels met
spoed ter hand worden genomen?

Er moet ook een goede samenwerking en verstandhouding zijn tussen
mantelzorg en vrijwilligerswerk enerzijds en professionele zorgverleners
anderzijds. In de praktijk worden soms knelpunten ervaren. Kan dit
worden betrokken bij de voorstellen die het Expertisecentrum inkomen en
zorg (EIZ) zal doen om de aansluiting tussen professionele zorg en
mantelzorg te verbeteren?

Is er zicht op waar het extra geld voor mantelzorg en vrijwilligerswerk
naartoe gaat? Komt het inderdaad terecht bij de organisaties die men met
het beleid voor ogen heeft?

De Stichting Present Nederland zou bij de besteding van de inmiddels
toegekende subsidiegelden graag advies krijgen van VWS hoe de
makelaarsfunctie en de verbreding strategisch vorm kunnen worden
gegeven. De gemeenten staan in beginsel positief tegenover financiering
en doelstellingen van Present, maar tegelijkertijd zijn zij zoekende hoe dit
te formuleren in relevante teksten. Kan het ministerie adviseren hoe de
gemeenten dit kunnen positioneren binnen de Wet maatschappelijke
ondersteuning?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari