Overleg over de aanpak van Antilliaans-Nederlandse risicogroepen

dinsdag 18 maart 2008 16:21

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie) is het eens met een integrale,
meerjarige aanpak van de problematiek van Antilliaans-Nederlandse
risicogroepen. Deze moet de doelgroep duurzame perspectieven bieden.
Het is goed dat een kennisinfrastructuur wordt opgebouwd en dat met
Curac¸ao wordt samengewerkt.

Wordt de voortgangsrapportage over de bestuurlijke arrangementen van
het Rijk met de Antillengemeenten openbaar gemaakt? Wat zijn de specifieke
oorzaken waardoor meer dan 50% van de gemeenten de doelstellingen
niet heeft gerealiseerd? Welk percentage van de gemeenten is
daadwerkelijk tegemoetgekomen aan de voorwaarde om de Antilliaans-
Nederlandse gemeenschap bij de projecten te betrekken? Projecten
waarbij dit gebeurd is, zijn het succesvolst gebleken.

Welke maatregelen heeft de minister voor WWI genomen om te bevorderen
dat de gemeenten de doelstellingen nog voor het eind van 2008
realiseren? Wat zijn de gevolgen voor de gemeenten die een groot
gedeelte van de doelstellingen dan niet hebben gerealiseerd? Kan de
minister een overzicht geven van de tot nu toe behaalde doelstellingen op
het gebied van de afname van criminaliteit van jongeren tussen de 12 en
25 jaar, de vermindering van het aantal werkloze jongeren tot 25 jaar en
de terugdringing van het vroegtijdig schoolverlaten?

Het proces moet goed worden gemonitord, zodat het geld doelmatig
wordt ingezet. Mevrouw Ortega-Martijn kijkt uit naar een voorstel voor
een monitoringsysteem.

Wat gaat de taskforce doen in de periode tot 1 augustus 2008? Wat wordt
precies bedoeld met het «aanbrengen van focus in de projecten van de
bestuurlijke arrangementen»? Kan de minister de taskforce vragen om te
onderzoeken of de aanduiding «Antillengemeente» als criterium om in
aanmerking te komen voor rijkssubsidie, voor het meerjarige programma
het meest effectief is?

Inburgeren en kennis van de Nederlandse taal zijn belangrijk voor een
goede positie in de samenleving. Is de minister het ermee eens dat de
voorwaarde dat het inburgeringsexamen binnen een bepaalde periode
moet worden gehaald, een drempel kan vormen om een aanbod te accepteren?
Mevrouw Ortega-Martijn mist in de beleidsbrief maatregelen om discriminatie
en uitsluiting tegen te gaan. Zulke maatregelen zijn noodzakelijk
omdat «imago» een belangrijke rol speelt. Volgens het rapport van de
Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) is er sprake van
«racial profiling». Wanneer krijgt de Kamer een kabinetsreactie op dit
rapport?

Hoe coördineert de minister het leveren van capaciteit in de vorm van
mensen en kennis voor de uitvoering van programma's op Curac¸ao? Wat
zijn de voorwaarden voor ondersteuning? Zullen de te maken afspraken
met de gemeenten verankerd worden in het meerjarige uitvoeringsprogramma?
Is de betrokkenheid van de Antilliaanse gemeenschap op alle niveaus een
harde voorwaarde voor de minister voor het toewijzen van middelen in de
toekomst? Hoe ziet de minister erop toe dat deze betrokkenheid inderdaad
van de grond komt?

Tegen criminaliteit moet hard worden opgetreden, vooral als er sprake is
van recidive. Daarnaast moet worden ingezet op het voorkomen van en
het wegnemen van de oorzaken voor crimineel gedrag. Kan de minister
toelichten welke maatregelen zij daarvoor zal nemen? Waarom gaat de
minister in hoger beroep inzake de VIA, nu blijkt dat ook de ECRI de VIA
afwijst? Waarom zoekt zij geen aansluiting bij de VIR? Waarom blijft de
minister aandringen op registratie op basis van etniciteit, en laat zij daarnaar
zelfs een onderzoek uitvoeren?

Over de voorgenomen Rijkswet personenverkeer is veel commotie
ontstaan. Kan de minister van Justitie uitleggen waarom hij in de beleidsbrief
al is ingegaan op de maatregelen in deze wet, die immers samenhangt
met de staatkundige hervormingen?

Nadere gedachtewisseling
Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie) vraagt of in de eindrapportage
van de bestuurlijke arrangementen kan worden opgenomen wat de
oorzaken zijn waardoor de doelstellingen niet zijn gehaald. Kan een zwarte
lijst worden opgesteld van gemeenten die veel doelen niet hebben
gehaald, zodat daarmee in het nieuwe beleid rekening kan worden
gehouden? Mevrouw Ortega-Martijn is teleurgesteld dat de minister van
Justitie vasthoudt aan de VIA. Volgens een recent rapport op initiatief van
het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) is de index discriminerend.
Wat doet de minister van Justitie als een van de landen van het
Koninkrijk de ongewenstverklaring van de hand wijst? Heeft de minister
inderdaad plannen voor aanvullende wettelijke voorzieningen voor het
treffen van justitiële maatregelen voor één bepaalde groep?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari