Overleg over waterverontreiniging

20-03-2008 16:31 20-03-2008 16:31

Voor mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) is
duurzaam waterbeheer niet alleen inzetten op een reductie van kosten en
het verbeteren van efficiency. De waarde van schoon drinkwater moet ook
voldoende in de prijs tot uitdrukking komen en de energie die nodig is om
de waterkwaliteit te verbeteren moet worden afgezet tegen de energiedoelstellingen.
Zo draagt de koude- en warmteopslag bij aan duurzame
energiedoelstellingen, maar deze is ook een potentiële bedreiging voor de
grondwaterkwaliteit. Wanneer zal de staatssecretaris voorstellen doen
voor deze opslag?

Innovatie en goede samenwerking in de waterketen zijn noodzakelijk om
de doelmatigheid en de transparantie verder te vergroten. Het Bestuursakkoord
waterketen (BWK) biedt goede handvaten, maar wat wordt
gedaan om ook de kleinere gemeenten te laten deelnemen aan de rioleringsbenchmark?

Het Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen waterverontreiniging geeft
niet voor elke stof een duidelijke taakstelling aan en zou dus meer
resultaatgericht kunnen zijn. Zijn de aangekondigde maatregelen financieel
voldoende gedekt? Mevrouw Wiegman heeft het idee dat de beschikbare
75 mln. alleen al nodig zijn voor de nutriëntenpilots; innovatie is
nodig, maar niet het enige middel. Het is zorglijk dat de KRW-doelen zelfs
in 2027 niet worden gehaald. Zijn regio's voorzichtig om te voorkomen dat
zij straks aan de afspraken worden gehouden? Nu ontstaat een spagaat
doordat deze doelen bottom-up worden vastgesteld terwijl het Rijk door
Europa kan worden aangesproken als de doelen niet ambitieus genoeg
zijn. Wat wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de ambities in de definitieve
deelstroomgebiedbeheersplannen in 2009 wel voldoende zijn?

Wanneer ontvangt de Kamer de definitieve evaluatie van het Milieu en
Natuurplanbureau (MNP)? De waterschappen hebben al veel maatregelen
genomen, maar de sectoren verkeer, vervoer en landbouw blijven enigszins
buiten beschouwing. Ook voor hen zijn echter reële maatregelen te
bedenken. Hoe denken de bewindslieden het tot stand komen van een
Europees beleid te bevorderen? Mevrouw Wiegman roept de bewindslieden
op om gebruik te maken van artikel 12 van de KRW, dat de mogelijkheid
biedt om de Europese Commissie in te schakelen voor hulp van
bovenstrooms gelegen landen.

In het uitvoeringsprogramma ontbreekt aandacht voor stoffen die lokaal
een probleem vormen. In de zorg wordt gewerkt aan een kortdurende
kuurspecifieke inzameling van urine, terwijl voor geneesmiddelen een
extra zuiveringsstap is ingevoerd bij rioolwaterzuivering. Is het dan niet
verstandiger om op veel grotere schaal in zorginstellingen urine te
scheiden? Zijn de bewindslieden bereid om nieuwe sanitatietechnieken op
te nemen in het aangekondigde voortgangsbericht in 2009?

Nadere gedachtewisseling
Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) vraagt
om eens stil te staan bij de vraag wat nou werkelijk duurzaam waterbeheer
is. Soms kunnen doelstellingen met elkaar botsen en daarover zou
eens gediscussieerd moeten worden. Op het gebied van energie wordt
kleinschalig gewerkt, bijvoorbeeld met energielabels voor huizen. Die
mogelijkheid zou ook eens bekeken moeten worden voor het gebruik van
water, zodat ook aan een huis of wijk een label gekoppeld kan worden
waaruit blijkt dat daar innovatief en zuinig met water wordt omgesprongen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari