Bijdrage van Hans Blokland aan debat COP-MOP biodiversiteit

Biodiversiteitdonderdag 24 april 2008 09:48

MdV,

Twee weken geleden heb ik de Milieucommissie en de Klimaatcommissie vertegenwoordigd op de informele Milieuraad in Ljubljana, Slovenië. Daar stonden twee onderwerpen centraal. Enerzijds de aanpak van klimaatverandering, anderzijds de bescherming van de biodiversiteit. Meeste nadruk kregen daarbij de biodiversiteit, biomassa en biobrandstoffen in relatie tot de biodiversiteit in bossen. Er werd gedebatteerd over de mogelijkheden van biomassa uit bossen voor energievoorziening, met name voor tweede generatie biobrandstoffen, en over duurzaamheidscriteria voor het gebruik van biomassa uit bossen.

We zien dat door ontbossing en illegale houtkap veel soorten met uitsterven worden bedreigd. Zij ervaren een ingrijpende verandering in hun leefomgeving en kunnen dientengevolge niet overleven. Bossen zorgen voor een zeer gevarieerde soortenrijkdom van zowel planten als dieren. In het kader van bescherming van biodiversiteit is het dan ook van essentieel belang om de ontbossing een halt toe te roepen voor zover dat mogelijk is. Dit geldt overigens niet alleen voor landen buiten de Europese Unie, maar ook voor de EU lidstaten. Goed bosbeheer moet daarbij bevorderd worden, termeer daar bossen ook op andere terreinen zeer waardevol zijn. Ontbossing leidt namelijk ook tot ernstige bodemerosie, zeker ook in berggebieden, en tot een verstoring van de waterhuishouding waardoor de biodiversiteit sterk aangetast wordt.

Ook opwarming van de aarde kan de soortenrijkdom aantasten. Er vinden grote verschuivingen plaats in verspreidingsgebieden van soorten, waardoor sommige soorten ernstig bedreigd worden, met name in noordelijke regio's. Boskap in tropische regionen lijkt de opwarming alleen maar te versterken, mede doordat de opslagcapaciteit van CO2 sterk verminderd wordt. Studies die in de afgelopen jaren gepubliceerd zijn in ondermeer Nature en Science tonen echter aan dat een toename van bos ook leidt tot een hogere uitstoot van methaan, een broeikasgas dat 23 keer sterker is dan CO2. Naarmate de temperatuur hoger wordt en de zon meer schijnt, wordt meer methaan uitgestoten. Voornamelijk in tropische gebieden wordt dan fors meer methaan uitgestoten. Extra bosaanplant leidt tot een extra opnamecapaciteit van CO2, maar een deel van die CO2-opname wordt dus tenietgedaan door een toename van methaanuitstoot. Desondanks blijft de balans wel positief, zeker in de niet-tropische gebieden.

Ten slotte. De genoemde factoren die een negatief effect hebben op de biodiversiteit worden helaas versterkt door de huidige productie van biobrandstoffen, die een aanslag pleegt op met name tropisch regenwoud. De soortenrijke bossen worden vervangen door soortenarme plantages die daarnaast negatieve effecten met zich meebrengen op het gebied van broeikasgas opnamecapaciteit en voedselprijzen. Ik ben blij dat dit in deze resolutie naar voren komt. Overigens moeten we ook waakzaam zijn bij de tweede generatie biobrandstoffen. Wanneer biomassa uit bos gebruikt wordt, moeten we ervan bewust zijn dat dit niet ten koste gaat van onder meer de bodemkwaliteit. Dit zou een negatieve impact hebben op het bodemleven.

Ik spreek de hoop uit dat er op de conferentie in Bonn in mei grote stappen gezet kunnen worden in de goede richting.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari