Inbreng over de knelpunten van de leerlinggebonden financiering

dinsdag 22 april 2008 10:40

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het besluit tot wijziging van onder meer het Besluit bekostiging WEC in verband met het wegnemen van enkele knelpunten bij de leerlinggebonden financiering. Deze leden hebben nog enkele vragen.

Artikel III, onderdeel G

Artikel 13 van het besluit leerlinggebonden financiering wordt aangepast ter verduidelijking van het begrip "het ontbreken van algemene voorwaarden"wat betreft het leer- en werkgedrag van de leerlinge. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen zich af in hoeverre de gevolgen van het toevoegen van het psychodiagnostisch onderzoek voor de belasting van gedragswetenschappers en de wachtlijsten die nu al bestaan voor onderzoek zijn meegewogen bij de beslissing om deze extra eis te stellen? Zal deze eis niet eerder ten koste gaan van de begeleiding van leerlingen dan dat er sprake zal zijn van een beperking van de groei van indicaties in cluster 4? De leden van de fractie van de ChristenUnie verzoeken om een nadere toelichting op dit punt.

Artikel III, onderdelen I en J

In de artikelen 15 en 16 van het Besluit leerlinggebonden financiering worden de criteria voor leerlingen met een cochleair implantaat aangepast. Het gaat daarbij om een verfijning van de criteria waardoor indicering van de best passende onderwijssoort binnen cluster 2 mogelijk wordt. In hoeverre betekent deze verfijning ook een aanscherping? Wat is de aanvullende waarde van artikel 15, lid 2 onder b. Wat voegt deze voorwaarde toe ten aanzien van de eis onder a? Artikel 16, lid 2, onder b, van het Besluit leerlinggebonden financiering komt te luiden: "de leerling wat betreft de communicatie is aangewezen op het gesproken Nederlands aangevuld met gebaren." In hoeverre wordt hiermee beoogt dat een kind Nederlands aangevuld met gebaren (NmG) moet beheersen om tot het slechthorenden-onderwijs te worden toegelaten? Graag een nadere toelichting op deze punten.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari