Inbreng over mantelzorgers

28-02-2008 11:00 28-02-2008 11:00

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis
genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Zij zijn blij dat de landelijke
regeling voor het waarderen van mantelzorgers hiermee een wettelijke
basis krijgt. Voor deze leden is het van belang dat de uitkering goed
bereikbaar is voor mensen die mantelzorg verlenen. De wijze waarop de
wettelijke verankering van de regeling is vormgegeven geeft nog wel
aanleiding tot het stellen van een aantal vragen.

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen in de memorie van toelichting
dat het niet uitgesloten is dat in de toekomst de groep mantelzorgers
die voor een uitkering in aanmerking komen wordt uitgebreid, waarbijmet name gedacht moet worden aan mantelzorgers die zorg verlenen op
terreinen die onder de Wmo vallen. Deze leden vragen hoe deze mogelijke
uitbreiding zich verhoudt tot de keuze voor het Centrum indicatiestelling
zorg (CIZ) en bureau jeugdzorg als gegevensverstrekkende instellingen.
Waarom is niet gekozen voor een bredere formulering van artikel 19b,
zodat in ieder geval ook gemeenten in het kader van de Wmo voor de
functie van gegevensverstrekker in aanmerking zouden kunnen komen,
zonder dat daarvoor opnieuw een wetswijziging noodzakelijk is?

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari