Overleg over de RAZEB

donderdag 06 maart 2008 11:21

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) merkt op
dat de bevolking in een land als Montenegro verwacht dat uitzicht op
toetreding tot de Europese Unie druk zal creëren op de eigen overheid om
hervormingen door te voeren, maar door de ontwikkelingen in Roemenië
en Bulgarije verwacht men daar nu niet veel meer van en dat is een
kwalijke zaak.

Wat is de inbreng van de Nederlandse regering op het gebied van de
stabiliteit op de financiële markten, mede gelet op de uitkomsten van de
recente financiële minitop? Hoe denkt de regering over een effectief Europees
signaleringssysteem voor financiële instabiliteit?

Wat de Lissabonstrategie betreft lijkt de focus te liggen op groei en werkgelegenheid.
Zou het, gelet op de uitdagingen van deze tijd, niet juist zijn
om de milieu- en klimaatvraagstukken toe te voegen aan de Lissabonstrategie,
zoals ook in het Europees Parlement is opgemerkt? Op welke
wijze krijgt maatschappelijk verantwoord ondernemen een plaats in de
strategie?

Wat het klimaat betreft houdt de ChristenUnie de ambitie hoog en daarom
mag er niet zo kort na Bali ingezet worden op slechts 20% reductie van de
CO2-uitstoot. De koppeling met internationale akkoorden moet vastgehouden
worden. De regering moet dan ook pleiten voor een hoger
percentage, namelijk 25 tot 40. Dat wordt ook in de Bali road map
genoemd. Mevrouw Wiegman is het eens met de aandacht voor het
gevaar van klimaatvluchtelingen. De welvarende landen kunnen veel
betekenen voor de minder draagkrachtige ontwikkelingslanden. Ook op
klimaatgebied geldt het uitgangspunt van internationale gerechtigheid. Dit
houdt in: niet Fort Europa versterken tegen de stroom vluchtelingen, maar
vooral inzetten op het oplossen van de problemen elders.

Op welke wijze is de door de Kamer aangenomen motie van de Christen-
Unie over mensenrechten en partenariaat in het kader van het nabuurschap
betrokken bij het overleg hierover in de Raad en bij de geformuleerde
conclusies?

Kosovo en de Westelijke Balkan
Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) wil graag
een nadere toelichting op de appreciatie van de Nederlandse regering van
de onafhankelijkheidsverklaring en van de grondwet van Kosovo, met
betrekking tot democratie, rechtsstaat en mensenrechten.

Onderdeel Externe betrekkingen
Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) is het
eens met de evenwichtige uiteenzetting door de regering inzake de
situatie in de Gazastrook. Israël heeft het recht zich tegen de voortdurende
raketbeschietingen te verdedigen, maar maatregelen die leiden tot een
verslechtering van de humanitaire situatie dragen op de langere termijn
niet bij tot de oplossing van het conflict. De grenzen moeten altijd open
blijven voor goederen die noodzakelijk zijn om de levensomstandigheden
in de Gazastrook op een menswaardig niveau te houden. De inspanningen
van de internationale gemeenschap moeten gericht zijn op het beëindigen
van de voortdurende raketbeschietingen vanuit de Gazastrook, want dat is
een voorwaarde om de grenzen uiteindelijk weer open te krijgen.

In de resolutie van de VN-Veiligheidsraad met betrekking tot de aanscherping
van het sanctieregime jegens Iran wordt ook gesproken over het
verstrekken van exportkredieten. Op welke wijze is de minister voornemens
uitvoering te geven aan dit onderdeel van de aanscherping van het
sanctieregime? Is de minister bereid ook andere EU-landen ertoe op te
roepen, de exportkredieten stop te zetten?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari