Overleg over voortijdig schoolverlaten

25-03-2008 11:41 25-03-2008 11:41

De heer Slob (ChristenUnie) sluit zich aan bij de opmerking over de risico's van het gebruik van soft drugs. Schooluitval is een groot maatschappelijk probleem en het kabinet kiest terecht voor een forse inzet op dit punt. De cijfers over 2006-2007 zijn echter teleurstellend; na een jaar is er al sprake van een achterstand. Hoe denkt het kabinet hierin verbetering te brengen?

Alle betrokkenen in de aanpak van het voortijdig schoolverlaten moeten doordrongen zijn van de urgentie van dit vraagstuk. De gemeenten vervullen een sleutelrol in die aanpak, maar uit het themaonderzoek Voortijdig schoolverlaten 2007 komt naar voren dat bij de IB-groep en gemeenten een cultuur van informeren en rappelleren ontbreekt. Daardoor ontstaat bij scholen en onderwijsinstellingen de indruk dat het melden van verzuim er niet toe doet. Dit negatieve beeld moet worden weggenomen. De gemeenten moeten structureel beleid voeren en moeten zich inzetten voor de oprichting van zorgadviesteams die een goed sluitende keten vormen. Met veel gemeenten worden nu convenanten afgesloten, maar veel andere lijken niet doordrongen te zijn van het belang van deze aanpak.

Ook de leerplichtambtenaar heeft een belangrijke rol, maar lang niet alle gemeenten hebben een leerplichtambtenaar. Dit heeft soms iets te maken met de schaal en dan zou regionalisering wellicht een oplossing bieden. Hoe denken de bewindslieden hierover?

Scholen moeten hun meldingsplicht bij verzuim serieus nemen. De wet- en regelgeving is complex. Daarom is het goed dat wordt gestreefd naar de invoering van één loket voor het melden van verzuim. De heer Slob gaat ervan uit dat de invoering op schema ligt. Verder moet worden gestreefd naar harmonisering van de regelgeving.

In de zorgadviesteams is ook een rol weggelegd voor de Centra voor jeugd en gezin. Hopelijk heeft in 2011 iedere school een adviesteam. In dit kader vraagt hij naar de uitvoering van het amendement dat hij heeft ingediend bij de behandeling van de begroting van het ministerie van OCW.

Bij de overgang van het vmbo-mbo dreigen veel leerlingen uit te vallen. De projecten met doorlopende leerlijnen en het streven naar één leergang op één school verdienen daarom steun. Ook de scholen willen dat hiervoor meer ruimte komt. Hoe is de stand van zaken? Hoe kan worden voorkomen dat er weer veel tijd verloren gaat bij de uitvoering? De risico's moeten goed in kaart worden gebracht. Zo is het de vraag of er een tussentijdse toetsing moet plaatsvinden en of er een terugvaloptie moet zijn. De geïntegreerde leerroute kan ook een antwoord zijn op de roep om de ambachtsschool. Die kan niet in de oude vorm worden hersteld, maar voor een bepaalde categorie leerlingen, met name de leerlingen die graag veel met hun handen bezig zijn, zou er een beroepsgerichte opleiding moeten zijn die erin slaagt om hen vast te houden en gekwalificeerd een volledige schoolperiode te laten afsluiten.

Verder zijn goede stageplaatsen belangrijk om leerlingen te kunnen vasthouden. De heer Slob dringt erop aan dat "groenpluk" waar mogelijk wordt tegengegaan. Zeker als het economisch weer wat minder gaat, staan deze jongeren als eersten op straat. Is het kabinet bereid om dit in het overleg met werkgevers aan de orde te stellen.

Wil het kabinet mentoringsprogramma's steunen die bijdragen aan het vasthouden van leerlingen?

Als scholen erg hun best doen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan, zouden zij moeten worden beloond met een premie in het bekostigingsbudget. Deelt het kabinet de mening dat de scholen zo kunnen worden gestimuleerd om schooluitval te voorkomen?

Nadere gedachtewisseling
De heer Slob (ChristenUnie) begrijpt dat de tegenvallende resultaten bij het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten voor een deel worden veroorzaakt door de "groenpluk". Hij gaat er wel van uit dat in het tweede jaar van dit beleid grote klappen worden gemaakt. Kan het kabinet bevorderen dat die "groenpluk" op de agenda van gesprekken met werkgevers komt?

Hij onderschrijft de voornemens voor de experimenten vmbo-mbo en het feit dat die verspreid over het land zullen worden uitgevoerd.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari