Overleg over de Voedsel- en Warenautoriteit

26-03-2008 11:47 26-03-2008 11:47

De heer Cramer (ChristenUnie) vindt het grootste probleem dat er een
gat is in de informatievoorziening, waardoor de feitelijke omvang van de
problematiek die in het VWA-rapport is beschreven niet kan worden vastgesteld.
Het is schokkend dat de gegevens onvoldoende ontsloten zijn
waardoor dossieropbouw niet goed mogelijk is. Hoe gaat de minister de
Kamer duidelijk maken wat er precies aan de hand is? Hoe wil zij
aantonen dat de voorgestelde maatregelen effectief zijn of niet? Waarop
wordt het beleid gebaseerd? Hoe kan de bestuurlijke boete effectief
worden ingezet als handhavingsinstrument als er geen sprake is van
adequate dossieropbouw? Wat zijn de ontwikkelingen met betrekking tot
het maken van bilaterale afspraken met EU-lidstaten?

Voorwaarden voor kwaliteitscontrole door de sector, is dat de sector een
uitstekend en onafhankelijk kwaliteitssysteem heeft dat zijn kracht heeft
bewezen en dat de VWA in staat is om toe te zien op de werking hiervan.
De heer Hoekstra lijkt twijfels te hebben over de haalbaarheid hiervan.
Wat vindt de minister van het door de diertransportsector voorgestelde
kwaliteitssysteem? Biedt het voldoende waarborgen en hoe onafhankelijk
is het? Zijn alle ketenpartijen voldoende vertegenwoordigd? In hoeverre is
de VWA nu toegerust om te werken met een kwaliteitssysteem van de
sector? Is de VWA überhaupt nog in staat om zich aan te passen aan
nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwe preventieregels en werken op basis
van open normering? Waarom wordt de VWA zo anders aangestuurd door
het ministerie van VWS dan door het ministerie van LNV? Kan deze
aansturing worden geharmoniseerd, waardoor eventueel kwaliteitsverbetering
kan worden gerealiseerd?

De heer Cramer heeft twijfels over de voorgenomen fusie van de VWA
met de AID en de PD. De organisatie moet eerst stabiel zijn en er moet
duidelijkheid zijn over het functioneren nu en na een eventuele fusie
voordat het fusieproces wordt voortgezet. Kan de minister een Europese
vergelijking maken, een soort benchmark tussen voedsel- en warenautoriteiten?
Hoe hebben andere EU-landen dit geregeld en wat kan
Nederland daarvan leren?

Kan de minister ingaan op de voordelen die het overhevelen van controletaken
naar BV KDS concreet heeft opgeleverd voor de overheid, naast de
voordelen voor het bedrijfsleven? Was deze privatisering de moeite waard
of had de controle net zo goed in handen van een overheidsinstantie
kunnen blijven met meer en beter opgeleide keurmeesters? In hoeverre
draagt de overheid inderdaad de lasten en heeft het bedrijfsleven de
lusten?

Het voorgestelde pakket maatregelen zal opnieuw een last opleveren voor
de uitvoering van de taken van de VWA. Kan de minister inzicht
verschaffen in de redenen dat bepaalde aanbevelingen niet of op een
andere wijze zijn overgenomen? Zijn de voorgestelde maatregelen
voldoende om de problemen het hoofd te bieden? Als alle aanbevelingen
uit het rapport van de heer Hoekstra zijn verwerkt, is er dan een goed
functionerende VWA?

Nadere gedachtewisseling
De heer Cramer (ChristenUnie) vindt dat de VWA ook ge-audit moet
worden zodat er ook een kwaliteitsgarantie is voor de organisatie, bijvoorbeeld
op basis van een norm vergelijkbaar aan de ISO-9001-norm. Hij
vindt het verbazend dat bij de vorming van de VWA in 2005 niet is voorzien
in een goed nieuw informatiesysteem. Op welke termijn wil de
minister een internationale vergelijking maken van de VWA in relatie tot
vergelijkbare organisaties in andere EU-lidstaten? Kan die rond de
begrotingsbehandeling gereed zijn? De VWA moet de kans krijgen om zich
verder te ontwikkelen voordat verdere fusies plaatsvinden.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari