Overleg Landbouw- en Visserijraad

dinsdag 13 mei 2008 11:43

 

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van de geannoteerde agenda voor de landbouw-en visserijraad. Zij hebben hierbij enkele vragen en opmerkingen.

 Gewasbeschermingsverordening

De laatste jaren is veel veranderd in de beschikbaarheid en het gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Veel ten goede, maar er zijn ook enkele knelpunten. Een van de knelpunten is de beschikbaarheid van middelen voor diverse (kleine) teelten in Nederland. De leden van de fractie van de ChristenUnie waarderen daarom de inzet van het kabinet dat de verordening er niet toe mag leiden dat een effectief pakket van gewasbeschermingsmiddelen onder druk komen te staan. Ook steunen deze leden de inzet van het kabinet om de voorlopige toelating te behouden, zodat industrieën een langere terugverdientijd hebben, en daarmee meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen. Op welke andere manieren zal de verordening de beschikbaarheid van middelen voor kleine teelten bevorderen? Is er sprake van een stimuleringsbeleid voor de fytofarmaceutische industrie om ook voor de kleine, en dus commercieel minder interessante teelten nieuwe middelen te blijven ontwikkelen of toelating te vragen van bestaande, in gebruik zijnde middelen, voor kleinere teelten? Zo nee, gaat de minister hierop inzetten?

De leden van de fractie van de ChristenUnie kunnen zich voorstellen dat een zonale toelating wordt geïntroduceerd. Het huidige systeem, waarbij ondernemers in aangrenzende landen andere middelen tot hun beschikking kunnen hebben, roept immers veel vragen op. Betekent dit zonale systeem ook een stimulans voor de ontwikkeling van het middelenpakket? Deze leden hebben ook begrip voor de inbreng van de minister om ruimte te laten voor nationaal specifieke omstandigheden. Maar hoe zal dit in de praktijk uitpakken? In hoeverre zal er nog sprake zijn van een zonale toelating? Hoe duidelijk zal het beleid dan zijn voor ondernemers, en in hoeverre kunnen zij profiteren van de introductie van de zonale toelating?

Met de nieuwe verordening krijgen lidstaten de mogelijkheid om een informatieplicht van buren en waterbeheerders te introduceren. De leden van de fractie van de ChristenUnie horen graag hoe dit in de praktijk vorm moet krijgen? Beslissingen over het toepassen van gewasbeschermingmiddelen door ondernemers worden immers vaak op korte termijn genomen? Hoe verhoudt deze informatieplicht zich tot de wens om de administratieve lastendruk te verlagen? Kan de minister aangeven hoe zij tegenover deze mogelijkheid staat, en hoe andere lidstaten hierover denken?

WTO-onderhandelingen

De leden van de fractie van de ChristenUnie maken zich zorgen over de onderhandelingen binnen de WTO en de gevolgen daarvan voor de landbouw. Zij waarderen de inzet van dit kabinet voor de non-trade-concerns, maar zijn er niet gerust op dat hierover op korte termijn overeenstemming wordt bereikt. Kan de minister inzicht geven in de stand van zaken? Wat deze leden betreft wordt er terughoudendheid betracht met het liberaliseren van de landbouw, vooral als er nog geen overeenstemming is over de ntc’s. De Nederlandse landbouw, die zich kenmerkt door oog voor dierenwelzijn en natuur en milieu, mag immers niet onder druk komen te staan door toenemende liberalisering, zo vragen zij de minister?

Tevens zijn deze leden benieuwd naar de ontwikkelingsdimensie van de WTO-onderhandelingen. Op wat voor manier wordt de ontwikkelingsdimensie vorm gegeven voor wat betreft landbouw?

Ten aanzien van de keuze voor gevoelige producten vragen de leden van de fractie van de ChristenUnie hoe reëel de kans is dat de genoemde producten (pluimveevlees, eiproducten en varkensvlees) inderdaad als gevoelig product aangemerkt zullen worden?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari