Interpellatie Evangelische school De Passie

woensdag 28 mei 2008 00:00

Evangelische school

De heer Slob (ChristenUnie):

Voorzitter. De aanleiding voor het debat heb ik gisteren bij de regeling al uiteengezet. Dat zal ik niet herhalen, mede in verband met de beperkte spreektijd. Ik dank de staatssecretaris voor de brief die wij vanmiddag hebben ontvangen en die zij mede namens de minister van BZK heeft gestuurd.

Het is voor de fractie van de ChristenUnie een zeer principiële zaak, want het gaat om een in de Grondwet gefundeerd recht tot het stichten van scholen, dat een verdere uitwerking heeft gekregen in wet- en regelgeving. Alleen daarom al rechtvaardigen de situatie zoals die nu al jaren in Wierden sleept en de ontwikkelingen van dit moment daarin, dat wij daarover als Kamer spreken. Wij hebben overigens in deze zaak altijd Kamerbreed opgetrokken.

De discussie speelt al vanaf 2002. Toen werd de school voor het eerst in het Plan van Scholen opgenomen, maar onder de leus "geen geld, geen Passie" heeft de gemeente Wierden steeds geweigerd om haar verantwoordelijkheden te nemen en ervoor te zorgen dat er ook huisvesting zou komen. Volgens onze regelgeving kan dat natuurlijk ook. Men heeft een jaar of vijf om uiteindelijk tot een besluit te komen. Allerlei instanties hebben zich hierover destijds uitgesproken. Ook de eigen commissie van bezwaar- en beroepschriften sprak zich tegen de gemeente uit, vervolgens de rechtbank van Almelo, de provincie Overijssel en uiteindelijk, begin maart, de Raad van State. Deze heeft het laatste beroep tegen het Plan van Scholen niet-ontvankelijk verklaard. Toen heeft de gemeente ermee ingestemd om mee te werken en om ervoor te zorgen dat een pand beschikbaar zou komen, zodat de school per augustus 2008 zou kunnen starten. Er is zelfs een collegebesluit genomen om een pand beschikbaar te stellen. Dat was, en is nog steeds, denk ik, aanwezig in de gemeente Wierden. Eindelijk leek de school dus datgene te krijgen waarop zij conform wet- en regelgeving al zo lang recht had.

De uitspraak van de Raad van State van 29 april jongstleden over het vaststellen van het begrotingsplafond, waarop de staatssecretaris in haar brief ingaat, is door de gemeente Wierden aangegrepen om op haar eerdere besluiten van maart terug te komen. Gisteren heeft de raad zelfs besloten dat de p.m.-post voor huisvesting en/of de eerste inrichting van de Passie in de begroting van 2008 geschrapt zou worden. Ook is besloten om in de meerjarenbegroting 2009-2011 geen middelen op te nemen voor huisvesting. Tevens is uitgesproken dat de voorbereidingen van huisvesting beëindigd zouden worden. Het collegebesluit om een pand beschikbaar te stellen, is gisteravond ingetrokken.

De staatssecretaris legt de uitspraak van de Raad van State zó uit, dat deze de besluiten die gisteren in Wierden zijn genomen, absoluut niet rechtvaardigt. Zo lees ik haar brief. Zij stelt dat de uitspraken van de Raad van State van eind april de jaren 2005 en 2006 betreffen en dus niet zien op de huisvestingsbeslissingen van de gemeente met betrekking tot de jaren 2007 en 2008 en uiteraard verder. Zij stelt ook heel helder -- ik denk dat dat goed is -- dat de gemeente uiterlijk 1 augustus 2008 huisvesting ter beschikking dient te stellen. Zij spreekt zelfs van "taakverwaarlozing" als dat niet zou gebeuren. Kan ik hieruit afleiden dat zij van mening is dat de conclusies die de gemeente Wierden heeft getrokken uit de uitspraak van de Raad van State en de besluitvorming die daarover gisteren heeft plaatsgevonden, eigenlijk niet correct zijn en als onrechtmatig kunnen worden beschouwd? Het is daarbij trouwens merkwaardig dat de gemeente onder toezicht staat; ik weet niet hoe dat zich verhoudt tot deze uitspraken. Kan ik ook uit haar brief afleiden dat er naar haar mening, anders dan de gemeente Wierden stelt, geen sprake is van lacunes in wet- en regelgeving zoals wij die hanteren met de hele systematiek van het stichten van scholen?

Hoe nu verder? De bewindslieden verwijzen naar de taakverwaarlozingsprocedure van de provincie Overijssel. Als wij op dat terrein verdergaan, kan dat nog wel even duren; ik denk overigens wel dat dit de weg is. De school heeft echter leerlingen geworven en docenten aangenomen. Zij heeft dus niet veel tijd meer om het besluit te nemen of 1 augustus wel echt haalbaar is. Als docenten hebben gezegd dat zij per 1 augustus ergens anders gaan werken en als dat niet doorgaat, moeten zij wel terug kunnen.

Er is dus snel duidelijkheid nodig. Ik vraag de staatssecretaris dan ook of deze duidelijkheid er echt heel snel kan komen, en of wij uit deze brief kunnen afleiden dat er in ieder geval voor de school een garantie is dat zij vanaf 1 augustus kan starten. De school heeft enige hardheid nodig, denk ik. Ik vraag de staatssecretaris om daarop straks in te gaan.

De heer Slob (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dank de staatssecretaris voor haar duidelijke beantwoording in eerste termijn. Zij heeft een heel duidelijke boodschap gegeven, ook namens de minister van Binnenlandse Zaken, in de richting van zowel de gemeente Wierden als de Passie. Als ik haar goed heb begrepen, herbevestigt zij hier wat wij al jarenlang wisten, namelijk dat de Passie vanaf 1 augustus 2008 recht heeft op huisvesting en moet kunnen starten als school. Het streven moet erop gericht zijn dat, hoewel er nu wat ruis op de lijn is, de school dan daadwerkelijk de deuren kan openen en haar leerlingen kan ontvangen.

Ik heb ook heel duidelijk gehoord dat zij het besluit dat de gemeente Wierden gisteren heeft genomen onrechtmatig heeft genoemd. Zij heeft het alleen gehad over de begroting, maar ik neem aan dat zij ook het besluit om niet meer mee te werken aan huisvesting daaronder laat vallen. Wij weten dat, als gemeenteraden onrechtmatige besluiten nemen, die dan vernietigd dienen te worden. Wordt dat meegenomen in het kader van de taakverwaarlozing?

De procedure wegens taakverwaarlozing liep al bij de provincie. Ik begrijp dat de staatssecretaris eerst van de provincie wil horen hoe zij daarin verder gaat. Mocht de provincie dat om welke reden dan ook niet oppakken, dan zal het Rijk dat doen. Het is zeer kort dag, ook voor de school. Ik heb er in eerste termijn zelf op gewezen, maar de staatssecretaris is er nog niet op ingegaan. Er moeten docenten worden aangenomen en opzegtermijnen worden gehanteerd. De school heeft niet veel ruimte om heel lang in onzekerheid te verkeren. Ik ga ervan uit dat de staatssecretaris probeert duidelijk te zijn tegenover de school, conform de volgordelijkheid die zij nu zelf aangeeft: als de gemeente en de provincie het niet doen, zal het Rijk het doen. In dat geval zal de staatssecretaris alles op alles zetten opdat de school 1 augustus aanstaande kan starten. Wanneer de financiële garantie aanwezig is, zal de school op basis daarvan haar eigen afwegingen moeten maken of zij tegen de docenten en tegen de ouders van de leerlingen zegt dat zij op 1 augustus van start gaat.

Tot slot vraag ik de staatssecretaris om ons de komende weken op de hoogte te houden van de voortgang.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari