VAO Natuur en milieueducatie (AO d.d.d 17/04)

donderdag 05 juni 2008 00:00

 

De heer Cramer (ChristenUnie):

Voorzitter. Wij hebben een indringende discussie gehad over natuur- en milieueducatie. De fractie van de ChristenUnie is erg blij met de steeds groeiende aandacht door de Kamer voor de natuur- en milieueducatie. Wij leren elkaar daarin ook steeds beter verstaan en wij leren gezamenlijk de noodzaak daartoe uit te spreken. Ik wil nog eens benadrukken dat wij blij zijn met de toezegging die de minister in het debat heeft gedaan dat de gelden voorzien in de nota vooral ten goede moeten komen aan educatie, en niet aan overleg. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat natuur- en milieueducatie een belangrijke rol speelt in de bewustwording over natuur en milieu en de verantwoordelijkheid die burgers hiervoor hebben;

overwegende dat de voornemens uit de nota "Kiezen, leren en meedoen" concreet vorm dienen te krijgen in een uitvoeringsprogramma NME, en dat daarin een belangrijke rol is weggelegd voor de uitvoeringsorganisaties;

constaterende dat de minister heeft aangegeven dat hooguit 6% van de gereserveerde rijksmiddelen voor de nota "Kiezen, leren en meedoen" wordt uitgegeven aan vergaderen, monitoren, evalueren en onderzoeken en dat het overige besteed wordt aan de uitvoering van de NME-activiteiten;

verzoekt de regering om in het uitvoeringsprogramma aan te geven hoe zij vormgeeft aan deze toezegging en het NME-veld bij de uitvoering betrekt, en om dit uitvoeringsprogramma voor de zomer aan de Kamer te doen toekomen;

en verzoekt de regering tevens jaarlijks bij de begroting een overzicht te voegen van de besteding van rijksmiddelen bestemd voor NME,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Cramer, Snijder-Hazelhoff en Jacobi. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 30 (20487).

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari