Liberalisering postmarkt

10-06-2008 00:00 10-06-2008 00:00

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. Mijn fractie heeft in eerdere debatten over de liberalisering van de postmarkt aangegeven geen tegenstander te zijn van liberalisering, zo lang dit zorgvuldig gebeurt. Liberaliseren is geen doel op zichzelf, maar een middel om de consument en de ondernemer te dienen. Dat staat voor de ChristenUnie voorop. In dat kader heeft mijn fractie enkele aandachtspunten genoemd. Er dient sprake te zijn van een level playing field in Europa. Daarnaast hebben wij toentertijd onze zorgen uitgesproken over de arbeidsvoorwaarden voor postbezorgers en gepleit voor een bodem in de arbeidsvoorwaarden. De staatssecretaris concludeert nu dat er niet genoeg zekerheid is over een daadwerkelijke totstandkoming van een sectorale CAO en dat het ontbreekt aan een scherp eindbeeld van de Duitse postmarkt. Het volledig openstellen van de Nederlandse postmarkt is met het oog op de vereiste zorgvuldigheid dan ook niet raadzaam, zo concludeert de staatssecretaris.

Het verder uitstellen van de liberalisering roept echter nog wel een aantal vragen op. Wat betekent dit nieuwe uitstel voor de partijen die al actief zijn op de Nederlandse markt en welke nieuwe doelen stelt de staatssecretaris als het gaat om de liberalisering van de postmarkt? In de eerdere debatten over de Postwet heb ik aangegeven dat de positie van de postbezorgers voor mijn fractie van groot belang is. In principe dienen werkgevers en werknemers dit gewoon onderling te regelen. Ik heb dan ook grote waardering voor de inspanningen van partijen die hebben geleid tot het beginselakkoord. De staatssecretaris is er echter niet van overtuigd dat dit beginselakkoord de garantie biedt dat het daadwerkelijk zal komen tot een bodem in de arbeidsvoorwaarden. Heeft de staatssecretaris hierover gesproken met de sociale partners? Hoe heeft hij het feit gewogen dat niet alle bonden het beginselakkoord hebben ondertekend? Hoe ziet het vervolgtraject eruit nu het kabinet afziet van liberalisering? TNT heeft in Duitsland de eerste slag gewonnen, maar er is meteen beroep aangetekend tegen deze voor TNT positieve uitspraak. De behandeling van dit beroep zal minstens zes maanden vergen. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep. Als het zover komt, is het nog altijd niet zeker wat de eindsituatie zal zijn, want zo meldt Ecorys in het onderzoeksrapport: "Het kan niet worden uitgesloten dat bij een voor de Duitse overheid negatieve uitspraak wetswijzigingen zullen worden voorgesteld om het beoogde resultaat alsnog te bereiken." Hoe schat de staatssecretaris de termijn in waarop er wel een scherp eindbeeld van de Duitse postmarkt zal zijn?

Hoe zit het met de rest van de Europese markt? De staatssecretaris zegt daar in zijn brief heel kort iets over, maar ik verzoek hem de ontwikkelingen en de stand van zaken in andere Europese landen, zoals Frankrijk, uitgebreider toe te lichten. De staatssecretaris noemt in zijn brief een uiterste implementatietermijn van 31 december 2010, zoals neergelegd in de nieuwe Postrichtlijn. Is dat ook zijn nieuwe richtdatum voor de invoering van het wetsvoorstel?

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. Mijn fractie deelt het uitgangspunt van de staatssecretaris dat de kern van de invoering van de Postwet is dat het zorgvuldig moet gebeuren. Wij hebben in de debatten heel duidelijk gezegd dat sprake moet zijn van een gelijk speelveld en van niet concurrerende arbeidsvoorwaarden. De staatssecretaris heeft ons daarin ondersteund. Toch ligt bij het beginselakkoord voor de arbeidsvoorwaarden nog steeds de vraag op tafel of partijen hadden kunnen voorzien dat het beginselakkoord voor de staatssecretaris niet genoeg zal zijn. Heeft de staatssecretaris voldoende duidelijk gecommuniceerd? Is het voor de onderhandelaars duidelijk wat de staatssecretaris van hen verwacht? Kan de staatssecretaris inschatten wat de gevolgen van het afblazen van de liberalisering zijn voor de nieuwkomers op de markt, in het bijzonder inzake hun deelname aan het onderhandelingsproces? Het primaat voor de arbeidsvoorwaarden ligt bij de sociale partners, maar ik ben blij dat de staatssecretaris bereid is, het proces waar nodig te ondersteunen. Wij vragen hem om in elk geval helder te maken wat hij van partijen verwacht. Het uitgangspunt moet blijven dat een zorgvuldige en verantwoorde beslissing wordt genomen om tot liberalisering over te gaan. Ik roep de staatssecretaris op, zijn uiterste best te doen om ervoor zorg te dragen dat de markt per 1 januari 2009 opengaat. Ik heb daartoe de motie medeondertekend die de heer Ten Hoopen nog zal indienen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari