Bijdrage van Hans Blokland aan debat over ontwikkeling van de intelligente auto

autodonderdag 19 juni 2008 09:47

MdV,

Ik dank de rapporteur, mevrouw Gurmai, van harte voor haar rapport. Zij heeft de juiste benadering gekozen.
Er zijn twee onderwerpen die in een resolutie over "De intelligente auto" duidelijk naar voren moeten komen. Ten eerste dient de ontwikkeling van de intelligente auto het belang van een schoon milieu. Ten tweede dient deze ontwikkeling een positief effect te hebben op de verkeersveiligheid. Ik ben verheugd dat deze onderwerpen ook een duidelijke plaats hebben gekregen in het rapport van mevrouw Gurmai.

Daarbij maak ik de volgende opmerkingen. Ten eerste vind ik het van belang dat bij de ontwikkeling van de intelligente auto, de milieudoelstellingen van de Europese Unie worden nagestreefd. In het rapport wordt melding gemaakt van het doel van de Europese Commissie om nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen niet meer dan gemiddeld 120g/km CO2 te laten uitstoten. Ik voeg hier aan toe dat het doel voor het jaar 2020 80g/km is. Ik denk dat ook de onwikkeling van intelligente auto's behulpzaam kan zijn om dit doel te verwezenlijken. Zeker in het duurzaam ontwikkelen van energiebronnen voor de auto liggen er nog veel intelligente mogelijkheden om de CO2-uitstoot-doelen te verwezenlijken.

Ten tweede merk ik op dat ook de verkeersveiligheid gediend is bij het verder ontwikkelen van intelligente auto's. Hierover wordt in het rapport al veel geschreven, dus ik zal hier niet uitgebreid over spreken. Ten aanzien van overweging J moet duidelijk zijn dat, ongeacht of technologische ontwikkeling bestuurders een veiliger gevoel geeft en daarom onoplettender maakt, elke bestuurder zelf verantwoordelijk is voor een verstandig rijgedrag. Dit principe moet voorop blijven staan en het is uitstekend als bestuurders hierop wordt gewezen.

Mijn laatste opmerkingen richten zich op dit rapport als geheel. Het is van het grootste belang dat de ontwikkeling van intelligente auto's niet los wordt gezien van de ontwikkeling van een intelligente auto-omgeving. Juist in deze samenwerking liggen veel mogelijkheden om milieuvervuiling terug te dringen en het verkeer veiliger te maken. Een goed vervoerssysteem is van essentieel maatschappelijk belang. Wel dienen we onder ogen te zien dat vervoer ten koste van het milieu gaat en gepaard zal blijven gaan met ongelukken. Echter, de ontwikkeling van intelligente vervoerssystemen kan zeker een bijdrage leveren in het verminderen van deze negatieve effecten van vervoer. Ik wil daarom overweging 13 nog eens onder de aandacht brengen. Ik verwacht dat de lidstaten en de Europese Commissie de introductie van milieuvriendelijke en voertuigveilige voorzieningen met kracht zullen ondersteunen. Verder benadruk ik dat het van belang is dat de kennis van intelligente vervoerssytemen op een goede manier wordt gedeeld. Het is immers aannemelijk dat de kennis beschikbaar komt in Lidstaten die juist in verhouding minder last hebben van de hiervoor genoemde negatieve effecten van vervoer. In dat geval zou het goed zijn wanneer er een systeem ontstaat dat enerzijds zorgt dat deze belangrijke kennis ook beschikbaar komt in Lidstaten die daar groot belang bij hebben en anderzijds recht doet aan de intellectuele eigendomsrechten van de ontwikkelaar van de intelligente vervoerssystemen. Naar mijn mening moeten de Lidstaten hier onderling heldere afspraken over maken.

Ik dank u wel.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari