VAO Palliatieve zorg

25-06-2008 00:00 25-06-2008 00:00

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dien de volgende moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

- er knelpunten zijn in de financiering van de palliatieve zorg;

- in 2003 het belang is onderkend van de oprichting van een stimuleringsfonds of -stichting om praktijkgericht onderzoek in de palliatieve zorg in Nederland te bevorderen;

- algemeen wordt erkend dat toegepast wetenschappelijk onderzoek van groot belang is om de palliatieve zorg in Nederland verder te verbeteren;

- een voorbereidend bestuur de mogelijkheden voor de oprichting van een fonds heeft onderzocht ter bevordering van toegepast wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op alle patiënten in de laatste fase van hun leven, ongeacht de onderliggende aandoening;

- het vrijwel zeker is dat niet alle voor dit jaar opgenomen middelen dit jaar ook zinvol kunnen worden uitgegeven, omdat voorstellen voor projecten pas over enkele weken worden ingediend;

verzoekt de regering, het nationaal fonds palliatieve zorg een startkapitaal te verstrekken uit onderuitputting van de voor dit jaar voor palliatieve zorg bestemde middelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening daarvan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 24 (29509).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

- uitgangspunt voor palliatieve zorg de WHO-definitie vormt, waarin naast fysieke zorg ook psychosociale en geestelijke verzorging een plek krijgt;

- binnen het plan van aanpak onvoldoende aandacht is voor de zorg na overlijden, rouwzorg en spirituele zorg;

verzoekt de regering:

- in lijn met de WHO-definitie psychosociale zorg en geestelijke verzorging als gespecialiseerde onderdelen van palliatieve zorg mee te nemen en regulier te financieren, zowel binnen (gespecialiseerde) palliatieve zorginstellingen als in de eerste lijn;

- psychosociale zorg en geestelijke verzorging mee te nemen in de richtlijnontwikkeling voor palliatieve zorg;

- daarbij gebruik te maken van de binnen de gespecialiseerde palliatieve instellingen beschikbare kennis op psychosociaal en spiritueel gebied

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening daarvan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 25 (29509).

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari