Algemeen Overleg Rookverbod Horeca

15-04-2008 00:00 15-04-2008 00:00

Bijdrage Algemeen Overleg Rookverbod Horeca 15 april 2008

 

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) vraagt de
minister naar zijn reactie op het verzoek van de wetenschap en de industrie
om extra te investeren in de ontwikkeling van vaccins. Is al duidelijk
welke voorbereidingen de GHOR-regio's nog moeten treffen om de continuïteit
van de zorg binnen de ziekhuizen te kunnen waarborgen? Is het
landelijk draaiboek Publiekscommunicatie grieppandemie al afgerond?
Hepatitis B moet niet enkel als een SOA worden gezien. Veel besmettingen
vinden plaats bij de geboorte. Een groot deel van de risicogroepen
wordt niet bereikt. Wanneer wordt het advies van de Gezondheidsraad
over hepatitis B verwacht en wordt het risico van hepatitis B onder nieuwkomers
uit Oost- en Zuidoost-Europese landen niet onderschat? Heeft de
minister de lange adem die nodig is om personen die met hepatitis B zijn
besmet op te sporen en een goede landelijke ketenzorg te organiseren?
Over het bij elkaar brengen van de twee beoordelingstrajecten inzake de
opname in het vaccinatieprogramma en de opname is het basispakket
heeft de minister zich beraden. Preventie en de vraag hoe met risicogedrag
moet worden omgegaan, dienen bij deze afweging een plek te
krijgen. De manier waarop informatie en keuzes worden aangeboden is
van invloed op de vaccinatiebereidheid. Mevrouw Wiegman vraagt
daarbij om aandacht en respect voor religieuze overwegingen van
mensen.
De minister staat in beginsel positief tegenover de opname van het vaccin
tegen baarmoederhalskanker, het humaan papillomavirusvaccin (HPV), in
het Rijksvaccinatieprogramma. Slechts een beperkte effectiviteit van dit
vaccin is aangetoond en het is nog niet bekend of dit vaccin levenslang
bescherming biedt. Daarnaast biedt het geen bescherming tegen alle
virusstammen zodat vier van de tien vrouwen na vaccinatie toch nog een
baarmoederhalskanker kunnen ontwikkelen. Ook de veiligheid van het
vaccin staat niet vast. Hoe kan het positieve standpunt van de minister
over dit vaccin dan worden gerijmd met de zeven criteria die door de
Gezondheidsraad zijn opgesteld? In de brief die de minister hierover naar
de Kamer stuurt dient ook te worden ingegaan op de nadelen van het
vaccin en de beperkte gezondheidswinst die met dit vaccin kan worden
behaald.
De heer Van Gerven (SP) wijst erop dat de kwaliteit van de gezondheidszorg
in Nederland is achtergebleven bij de kwaliteit in andere ontwikkelde
westerse landen. Om weer aan de top te komen, zijn adequate preventieve
activiteiten van belang. Het is daarom goed dat de leeftijd voor
griepvaccinaties omlaag gaat naar 60 jaar, maar te vaak moet nog onderzoek
worden gedaan naar de kosteneffectiviteit of wordt gesteld dat
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 22 894, nr. 169 3
preventieve maatregelen de verantwoordelijkheid zijn van de werkgever
of de mensen zelf. Omdat preventieve maatregelen door marktwerking en
bezuinigingen in gevaar komen, is actief overheidsoptreden hierbij echter
noodzakelijk. Vaccinaties tegen DKTP en BMR hebben hun grote waarde
voor de volksgezondheid bewezen. De overheid moet stoppen met treuzelen
op dit gebied en stappen voorwaarts zetten.
Vorig jaar is een groot onderzoek gestart naar chlamydia onder jongeren.
De Gezondheidsraad concludeert dat de screening op chlamydia bewezen
kosteneffectief is. Wanneer wordt het proefbevolkingsonderzoek in grote
steden ingevoerd? De heer Van Gerven pleit verder voor het houden van
een gerichte campagne met het doel de vaccinatiegraad bij griep te
verhogen van 75% naar 100%. Waarom neemt de minister niet het voorstel
van de Gezondheidsraad over om gezondheidszorgpersoneel in
instellingen en personeel buiten instellingen met frequent patiëntencontact
in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen?
De griepmedicijnen Tamiflu en Relenza kunnen gedragsstoornissen
veroorzaken en zelfs tot de dood leiden. Hoe is het mogelijk dat deze
medicijnen zijn ingekocht terwijl de effectiviteit ervan niet vaststaat? Kan
de minister aangeven hoeveel de aangeschafte voorraden hebben gekost?
De heer Van Gerven vraagt de minister verder waarom de gezinsleden van
mensen met een bijzonder hoog risico op complicaties bij griep niet ook
in het vaccinatieprogramma worden opgenomen. De Inspectie voor de
gezondheidszorg (IGZ) constateerde in 2005 dat de helft van de draaiboeken
voor een grieppandemie in de GHOR-regio's onvoldoende waren.
Is deze situatie inmiddels veranderd?
De hielprik moet bij voorkeur op de derde of vierde dag na de geboorte
worden afgenomen. De heer Van Gerven heeft vernomen dat dit te laat
gebeurt omdat dit door de jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd. Moet
dit geen taak zijn van de verloskundige? De tijdige hielprik kan overigens
in gevaar komen doordat veel gemeentehuizen gesloten zijn op de vrijdag
na Hemelvaart omdat de kinderen dan niet aangemeld kunnen worden.
Kan de minister dit voorkomen? Hoe staat het overigens met de screening
op de stofwisselingsziekte galactosomie?

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari