Financiële beschouwingen 2009, tweede termijn

donderdag 02 oktober 2008 20:13

Na de uitgebreide discussies over de kredietcrisis leek het alsof dat het enige was dat telde. Maar er zijn veel meer belangrijke zaken dan de koopgoot op zondag, waar minister Bos zijn beantwoording mee begon en eindigde. Denk eens aan de milleniumdooelstellingen. En daar reageerde de minister heel positief op.

De heer Cramer (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik dank de bewindspersonen hartelijk voor hun uitgebreide schriftelijke en mondelinge beantwoording. Ook dank ik de collega's, want hun uitleg had af en toe het karakter van een college. Dat is voor een eenvoudige mbo'er toch een hele ervaring. Dat heb ik vaker gezegd.
Het proces voor Fortis is uitvoerig aan de orde geweest. Onze fractie voelde een spanning ten aanzien van de wijze waarop de informatie naar buiten is gekomen. Wij onderschrijven de keuzes die het kabinet heeft gemaakt en zijn blij met de toezegging van de minister dat wij nieuwe afspraken zullen maken over het snel handelen van de Kamer en het kabinet. Dat betekent overigens niet dat actieve informatieverstrekking achterwege kan blijven zolang het nieuwe kader er niet is.
Ik heb mijn zorgen geuit over de ideeën ten aanzien waarvan ambtelijk en nu kennelijk ook door onze minister-president wordt gesproken over een vorm van garantstelling voor de financiële instellingen. Het is goed dat de minister toegezegd heeft dat hij nagaat of het mogelijk is in te gaan op mijn voorstel -- de heer De Nerée tot Babberich heeft dat nog wat verder geduid -- om de financiële instellingen bij de garantstellingsvorming te betrekken. Ik hoop dat de minister toezegt dat hij ons daarover op een zo kort mogelijke termijn nadat dat gebeurd is, iets kan melden. Het is ook goed dat de minister aangeeft dat wij de eersten zijn die de uitkomsten van dit lopend overleg te horen krijgen. Mijn fractie vond het namelijk frustrerend dat de route langs de kranten is gevolgd.
De minister zei dat hij nagaat of, wanneer blijkt dat het resultaat van het bedrijf niet in verhouding staat tot de bonus, het uitgekeerde bedrag deels kan worden teruggevorderd. Ook dan bestaat de kans dat lopende contracten moeten worden opengebroken. In dat licht bezien, zou het raar zijn als nu aan de bestuurders van Fortis wel een bonus werd uitgekeerd terwijl die over vijf jaar misschien moet worden teruggevorderd. Graag wil ik een reactie van de minister daarop, opdat ik weet of wij daaraan toch iets gaan doen.
Het is goed dat de minister toegezegd heeft dat er een brief ligt voordat de inbrengdatum voor de Wtcg bekend is. De mogelijkheid bestaat echter dat de minister schrijft dat het tot zijn spijt niet zal lukken. Dan heeft hij voldaan aan de toezegging dat er een brief komt, maar dan heeft de Kamer niet wat zij verwacht. Dat lijkt strijdig met de intenties die zijn verwoord in de brief van minister Donner en in de bijdrage van de minister-president tijdens de algemene politieke beschouwingen. Ik verzoek de minister dan ook dringend toe te zeggen dat wij ons gezamenlijk tot het uiterste zullen inspannen om die koopkrachtdiscussie tot een goed eind te brengen. Het algemene beeld moet immers verbeteren.
Ik heb een uitgebreide discussie gevoerd met de staatssecretaris over die houdbaarheidsopgave. Ik heb de tekst erbij gehaald. Volgens mij leidt een en ander tot gelijk spel. In de brief staat letterlijk: "Het CPB heeft echter een herberekening uitgevoerd waaruit blijkt dat de opbrengst van de heffing in het coalitieakkoord en daarmee van de houdbaarheidsbedragen die daarop geënt zijn, hoger uitvalt." Dan staat er een punt. Volgens mij had er dan moeten staan: "Dat betekent dus ook voor de nieuwe berekening." Dat staat er echter niet, dus wij hadden daaruit niet afgeleid dat dat ook voor de nieuwe berekening geldt. Vandaar onze interpretatie van deze tekst. Ik begrijp nu waarom de staatssecretaris een en ander zo duidt. Daarmee neem ik genoegen. Ik ben benieuwd naar de uitwerking van de exacte houdbaarheidsopgave. Daarover is een toezegging gedaan.
Tot slot zeg ik dat de minister zijn betoog begon en eindigde met de koopgoot. Dat is illustratief voor onze beleving in Nederland. Lopend door de stad, zie je nu overal mensen met bossen gele zakken lopen: de Drie Dwaze Dagen zijn begonnen. Veel mensen in deze wereld komen echter nooit aan kopen toe, maar wel aan de goot. Vandaar dat ik mijn eerste termijn geëindigd ben met het pleidooi om vast te houden aan de realisatie van de millenniumdoelen. Voor $ 700 mld. kun je vier jaar lang werken aan het behalen van die doelstellingen. Mijn fractie ziet de aanpak van de kredietcrisis niet los van al die andere crises: de voedsel- en de energiecrisis. Het zou de ChristenUnie-fractie heel wat waard zijn als het kabinet en de Kamer de geïntegreerde aanpak van al die problemen doorspreken, zodra de stormen van dit najaar enigszins zijn gaan liggen.
...
Minister Bos:
...
De heer Tang heeft de positie van het kabinet over Europees toezicht wat ons betreft correct samengevat. Hij wilde nog wat meer informatie over Fortis. Als dat nog niet zit in wat ik in deze tweede termijn zei, nodig ik hem uit om via de griffier kenbaar te maken wat hij nog meer wil weten. Hij zei ook dat dit debat wat hem betreft niet voorbij is voordat wij uit de koopkrachtkwestie zijn. Die beslissing laat ik uiteraard geheel aan de Kamer. Ik merk hierbij op dat dit debat volgens mij uiteindelijk wordt beslecht bij de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en bij het debat over het wetsvoorstel BU/Wtcg. Ik kan daar verder helemaal niets aan bijdragen. Als het goed is, komt daarover volgende week een brief naar de Kamer die ondertekend zal zijn door de collega's Donner, Bussemaker en De Jager. De debatten daarover zijn gepland. De Kamer moet helemaal zelf weten of zij dit debat wel of niet wil afronden en van mij geen bijdrage op dit punt verwachten.
...
Tegen de heer Cramer zeg ik nogmaals dat als het fonds dat geen fonds is toch vorm krijgt, het idee dat er sprake zou moeten zijn van matching -- in die zin dat er ook van de financiële sector zelf een bijdrage wordt gevraagd -- wat ons betreft zal meelopen in dat debat. Wij zullen ons uiterste best doen om in de situaties waarin daartoe aanleiding is, ook de bonustoekenning bij lopende contracten van bankenbestuurders in onze aandacht mee te nemen. De uitdagingen die ons op koopkrachtgebied nog te wachten staan, met name in het kader van het BU-dossier, proberen wij inderdaad zo veel mogelijk gezamenlijk aan te pakken. Ten slotte was de manier waarop de heer Cramer zijn betoog afsloot mij uit het hart gegrepen. Hij deed dat met een verwijzing naar een nog veel grotere doelstelling dan die waarover wij ons zorgen maken in dit mooie land, namelijk de Millenniumdoelstellingen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari