Antwoord op kamervragen Ernst Cramer over tijgermuggen

17-07-2008 17:05 17-07-2008 17:05

 

3331

Vragen van het lid Cramer (ChristenUnie) en Waalkens (PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het bericht dat er weer tijgermuggen gesignaleerd zijn in kassen waarin Lucky bamboo planten worden opgekweekt. (Ingezonden 17 juli 2008)

1

Kent u het bericht «Convenant blijkt niet te werken: weer tijgermuggen in kassen gesignaleerd» waaruit blijkt dat er sinds juni op vier bedrijven in totaal 35 muggen zijn gevangen?1

2

Deelt u de zorg over de aanwezigheid van de tijgermug in Nederland en de mogelijk schadelijke gevolgen hiervan voor de volksgezondheid, zoals verwoord in de motie Cramer/ Waalkens2, in het bijzonder nu er opnieuw tijgermuggen zijn aangetroffen in kassen?

3

Hoe rijmt u het feit dat er meerdere muggen zijn aangetroffen in kassen met de afspraken uit het convenant met importerende bedrijven dat de Lucky bamboo planten vrij van muggen en larven worden geïmporteerd, zoals is aangegeven in de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 maart 20083 met een reactie

op de motie Cramer/Waalkens? Deelt u de mening dat, gelet op de aantallen gevonden muggen in kassen, het convenant onvoldoende blijkt te werken?

4

Bent u bereid opdracht te geven om muggen die worden aangetroffen in en rond kassen snel en effectief te bestrijden?

5

Bent u bereid alsnog de motie Cramer/Waalkens uit te voeren en de daarin gevraagde quarantaine van Lucky bamboo planten voor importeurs te verplichten evenals het gevraagde onderzoek naar muggen buiten de kassen uit te voeren  c.q. te hervatten? Bent u bereid, indien quarantaine voor Lucky bamboo onvoldoende zekerheid zou bieden zoals is  aangegeven in de reactie op genoemde motie, om de import van Lucky bamboo planten stop te zetten totdat importeurs kunnen garanderen dat deze import vrij is van muggen? Bent u tevens bereid onderzoek te doen verrichten naar mogelijke andere invoerroutes van de tijgermug? Zo neen, waarom niet?

6

Bent u voorts bereid, gelet op het risico voor het overbrengen van pathogene virussen (knokkelkoorts en chikungunya) door de tijgermug, de namen van de bedrijven die Lucky bamboo importeren en/of opkweken en waar muggen zijn gevonden, openbaar te maken, zodat omwonenden alert zijn op de aanwezigheid van tijgermuggen en inzicht hebben in de risico's die zij lopen?

 

1 http://www.agriholland.nl/nieuws/

artikel.html?id=92077 en

http://www.telegraaf.nl/binnenland/

1494248/__CLM__weer_tijgermuggen_

gesignaleerd__2___.html

2 Kamerstuk 28 286 nr. 122, vergaderjaar

2007-2008.

3 Kamerstuk 28 286 nr. 208, vergaderjaar

2007-2008.

 

 

Antwoord

Antwoord van minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). (Ontvangen 25 augustus 2008)

1

Ja.

2

Ja. De tijgermug is een potentieel risico voor de volksgezondheid. De mug is in staat verschillende ernstige ziektes over te dragen op de mens, waaronder knokkelkoorts en chikungunya. Een dergelijke overdracht vindt plaats wanneer een

drager van één van deze virussen wordt gestoken door een tijgermug die vervolgens het virus overbrengt naar anderen. Deze virussen komen echter in Nederland niet voor. Bovendien is de periode waarin  ptiënten daadwerkelijk het virus

kunnen overdragen op de tijgermug via een muggenbeet kort waardoor de kans dat het virus zich bij aanwezigheid van de tijgermug vanuit geïnfecteerde reizigers kan verspreiden klein is. Daarnaast bestaat er een klein risico op introductie van deze virussen via de insleep van geïnfecteerde muggen uit gebieden waar deze virussen wel voorkomen. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat er geïnfecteerde tijgermuggen Nederland zijn binnengekomen. Het Centrum voor

infectieziektebestrijding (CIb) heeft de tijgermug daarom omschreven als een klein maar reëel risico voor de volksgezondheid.

Uit recente studie blijkt dat de klimatologische omstandigheden in ons land vestiging van de tijgermug niet uitsluiten. Introductie van de mug moet worden tegen gegaan of zo lang mogelijk worden uitgesteld. Het is echter wel de vraag of

introductie op langere termijn voorkomen kan worden, aangezien de tijgermug lijkt op te rukken vanuit Italië richting Noord-Europa - vermoedelijk als gevolg van wegtransporten.

3

Recent is inderdaad een (beperkt) aantal tijgermuggen gevangen na een periode van driekwart jaar waarin geen enkele mug gevangen is. Ik heb alle importeurs onmiddellijk schriftelijk op deze vangst gewezen en heb daarbij aangegeven dat het van groot belang is dat alle importeurs zich aan de in het convenant gemaakte afspraken houden in het belang van de volksgezondheid. Tevens heb ik aangegeven dat ik bij blijvende vangst van tijgermuggen, zal overgaan tot andere maatregelen. Ik bekijk de vangsten van de komende maanden en zal vervolgens - zonodig - aanvullende maatregelen treffen. Mijn uitgangspunt is daarbij dat er geen tijgermuggen mogen meekomen met Lucky Bamboo planten uit Azië.

4

Het ministerie van VROM heeft op mijn verzoek een vrijstelling verleend voor het gebruik van Bacillus thuringiensis israeliensis (Bti) voor de bestrijding van larven door de importeurs van Lucky Bamboo. Daarnaast wordt op dit moment  en plan uitgewerkt voor de bestrijding van tijgermuggenpopulaties buiten de kassen. Dit gebeurt naar aanleiding van een snelwegsurvey die ik deze zomer laat uitvoeren, waarbij in de grensstreek in ons land langs de belangrijkste snelwegen uit Zuid-Europa gemonitord wordt op de aanwezigheid van eitjes van de tijgermug.

5

Ik zal de motie Cramer/Waalkens niet uitvoeren omdat quarantaine allerminst zekerheid biedt voor het voorkomen van  verspreiding van de muggen in de kassen omdat de eitjes hiermee niet verdwijnen. Voor verdere uitleg over de onuitvoerbaarheid van de motie verwijs ik naar mijn brief van 27 maart 2008 (Kamerstuk 28 286 nr. 208, vergaderjaar 2007-2008). Ik acht een importverbod een zeer zware maatregel; afhankelijk van de vangstgegevens van de komende maanden zal ik zonodig aanvullende maatregelen nemen. Ik laat op dit moment een snelwegsurvey verrichten om te

onderzoeken of de tijgermug meekomt met wegtransporten uit Zuid-Europa. Daarnaast bereid ik een onderzoek voor naar de aanwezigheid van tijgermuggen bij de import van autobanden.

6

Nee. Medewerking aan de monitoring van de aanwezigheid van tijgermuggen in de kassen is één van de afspraken in het convenant dat ik heb gesloten met de importeurs. Medewerking is op dit moment geen wettelijke verplichting. Ik wil  de relatie met de importerende bedrijven niet schaden door de adressen naar buiten te brengen en daarmee het

monitoringsonderzoek in gevaar te brengen. Vanzelfsprekend zijn de vangstgegevens - zonder adressen - wel openbaar. Gezien de beperkte omvang van de huidige vangsten en gezien de resultaten van een eerdere studie naar de aanwezigheid van muggen in  de nabijheid van de kassen, acht ik de risico's voor omwonenden op dit moment minimaal. Bovendien vormt de aanwezigheid van een tijgermug op zich geen risico maar alleen de  aanwezigheid van besmette tijgermuggen.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari