Antwoord op schriftelijke vragen verwijsindex Antillianen

maandag 13 oktober 2008 11:34

 

Antwoord van minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie), mede namens de minister voor Jeugd en Gezin (ontvangen 13 oktober 2008)

 

Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008-2009, nr. 110

 

 

Vraag 1

Kent u het bericht "Antillianen procederen verder tegen VIA"? 1)

 

Antwoord 1

Ja.

 

Vraag 2

Is het waar dat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) negatief heeft geadviseerd over de Verwijsindex Risicojongeren (VIR)? Zo ja, wat zijn hiervan de redenen en wat zijn de gevolgen voor de invoering van de VIR?

 

Antwoord 2

Het advies van het CBP is inderdaad kritisch. De kritische opmerkingen hebben betrekking op de doelomschrijving van de VIR, het meldingskader, de kring van meldingsbevoegden en de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Het advies van het CBP alsmede de uitkomsten van de consultatie van het veld, zijn verwerkt in het wetsvoorstel dat de Ministerraad op 4 juli jl. ter advies aan de Raad van State heeft aangeboden. De verwachting is dat de Raad van State medio oktober advies uitbrengt. In die zin heeft het advies van het CBP dus niet geleid tot veranderingen in de verdere planning van het wetsvoorstel en de verwachte invoering van de VIR in 2009. In het wetsvoorstel dat u naar verwachting in november ontvangt, zal de minister voor Jeugd en Gezin ingaan op het advies van het CBP.

 

Vraag 3

Deelt u de mening van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN) dat de uitspraak van de Raad van State een gevaarlijk precedent betreffende de bescherming van privacy schept, omdat nu mogelijk alle bijzondere groepen met specifieke kenmerken - zoals gezondheid, ras, nationaliteit of geloof - in een aparte databank opgenomen kunnen worden?

 

Antwoord 3

Nee. De Raad van State heeft geoordeeld dat gelet op de aard, ernst en omvang van de problematiek van Antilliaans-Nederlandse risicojongeren, het oplossen ervan kan worden aangemerkt als een legitiem doel en noodzakelijk met het oog op een zwaarwegend algemeen belang. De Raad van State oordeelt dat het maken van onderscheid in registratie en gegevenswerking in dit geval een passend middel is om het doel te bereiken, en derhalve geoorloofd is.

 

Vraag 4

Wanneer wordt de VIR ingesteld? Deelt u de mening dat de problematiek van de Antilliaanse risicojongeren ook kan worden aangepakt met behulp van de in te stellen VIR en dat de VIA dus niet nodig is? Zo neen, waarom niet?

 

Antwoord 4

De VIR zal in 2009 landelijk worden ingevoerd. De huidige versie van de VIR biedt geen oplossing voor de aanpak van de problematiek van Antilliaans-Nederlandse risicojongeren. De VIR zal gebruik maken van het burgerservicenummer voor de identificatie van een jongere. Antilliaans-Nederlandse risicojongeren die niet over een burgerservicenummer beschikken, omdat zij niet staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie, kunnen niet worden gemeld aan de VIR. Bovendien voorziet de huidige inrichting van de VIR niet in registratie van etniciteit. Registratie van etniciteit zou een aanpassing vereisen in zowel de inrichting van de VIR als in de Wet op de jeugdzorg. De mogelijkheden van registratie van etniciteit worden bezien.

 

Vraag 5
Komt de samenwerking met de Antilliaanse gemeenschap in het kader van de structurele aanpak van de Antilliaanse risicogroepen niet onder druk te staan als een instrument als de VIA wordt ingevoerd waartegen grote bezwaren leven in de gemeenschap?

 

Antwoord 5

Het streven van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en dat van de Antilliaanse gemeenschap is hetzelfde, namelijk om alle Antilliaans-Nederlandse jongeren in Nederland volop te laten deelnemen aan onze samenleving. De samenwerking met de Antilliaanse gemeenschap zal onverminderd intensief blijven om uitvoering te geven aan de beleidsbrief 'Naar een professionele, integrale en meerjarige aanpak van Antilliaans-Nederlandse risicogroepen'. Op 8 oktober jl. heeft de minister voor Wonen, Wijken en Integratie een ontmoeting gehad met de Minister-President van de Nederlandse Antillen en daarin kennis genomen van de heftige gevoelens die er leven in de Antilliaanse gemeenschap op de Nederlandse Antillen en in Nederland. Afgesproken is dat tijdens het bezoek van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie aan de Nederlandse Antillen eerste onderwerp van gesprek zal zijn hoe om te gaan met de noodzaak van registratie van Antilliaans-Nederlandse risicojongeren ten behoeve van een goede en adequate hulpverlening. De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie zal dit gesprek open ingaan en de bezwaren serieus behandelen.

 

Vraag 6

Is het waar dat de VIA een looptijd kent tot 11 december 2008? Zo ja, is het nog zinvol om de VIA uit te voeren voor drie maanden?

 

Antwoord 6

Ja. De ontheffing voor de VIA is verleend voor een periode van twee jaar en verloopt op 11 december 2008. Er is een nieuwe aanvraag tot ontheffing ingediend bij het CBP.

 

1) Radio Nederland Wereldomroep, http://antilliaans.caribiana.nl/politiek/car20080904_via-reax 

 

 

 

 

Hoogachtend,

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie

 

 

 

 

drs. Ella Vogelaar

 

 

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari