Antwoorden op schriftelijke vragen over verbod afnemen examens

vrijdag 13 juni 2008 13:42

Vragen van de leden Van Bochove (CDA), Leerdam (PvdA) en Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Van Bijsterveldt-Vliegenthart, over een verbod op het afnemen van eindexamens op het Vespucci College te Curac¸ao. (Ingezonden 15 mei 2008)

1

Hebt u kennisgenomen van publicaties in verschillende Antilliaanse en Nederlandse kranten1 betreffende een verbod op het afnemen van eindexamens op het Vespucci College te Curac¸ao?

2

Zijn deze berichten waar?

3

Mochten de berichten waar zijn, wilt u dan uiteenzetten wat er precies aan de hand is?

4

Zijn er gedurende verschillende jaren (zeker vanaf 2001) examens afgenomen op de wijze die u nu omstreden schijnt te vinden?

5

Is het waar dat de onderwijsinspectie hiervan wel op de hoogte was, maargeen actie heeft ondernomen? Zo ja, waarom is geen actie ondernomen?

6

Is het bericht waar dat de leerlingen van het Vespucci College naar uw opvatting in Nederland examen moeten doen?

7

Op welke wijze doen de andere scholen op de Antillen hun eindexamens?

8

Wat gaat u doen om te zorgen dat het doen van examens op de Antillen mogelijk blijft?

1 O.a. De Telegraaf, 8 mei 2008.

 

 

Antwoord

Antwoord van staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). (Ontvangen 13 juni 2008)

1

Ja.

2

De bewindslieden van OCW houden de hand aan de naleving van de onderwijswetgeving. Dat kan betekenen dat waar in het verleden tegen overtredingen niet werd opgetreden, dat nu wel gebeurt. Waar nodig wordt de niet-naleving

consequent door middel van handhaving aangepakt. Besluiten van de bewindslieden in het kader van dit

beleid worden door de bestuursrechter - ook als instellingen zich beroepen op in het verleden gemaakte afspraken - steeds geaccordeerd. Ik heb dan ook het bevoegd gezag van het Montessori College te Nijmegen duidelijk gemaakt dat, aangezien de Wet op het voortgezet onderwijs geen werking heeft op de Antillen, de grondslag ontbreekt voor het

afnemen van het Nederlands eindexamen en het doen uitreiken van een Nederlands diploma aan leerlingen van het Vespucci College op de Antillen. Voor de examenkandidaten van dit jaar en voor de kandidaten van 2009 heb ik

een overgangsregeling voorgesteld. Daarnaast heb ik aangegeven bereid te zijn na te gaan of op een andere manier aan de vraag van het Vespucci College kan worden voldaan. Hierover ben ik in overleg met de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland, het ministerie van Defensie, de inspectie van het onderwijs en de voorzitter van de

staatsexamencommissie.

3

Ik verwijs u voor nadere informatie naar mijn brieven d.d. 27 juni, 12 december 2007 en 29 april 2008 en naar het vonnis in kort geding van 15 mei 2008 (zie bijlagen)1.

4

Dit heeft zich inderdaad voorgedaan.

5

Ja, de inspectie bleek op de hoogte van deze constructie maar verkeerde in de veronderstelling dat de samenwerkingsconstructie juridisch mogelijk was.

6

Ja. Slechts onder bepaalde voorwaarden en onder bijzondere omstandigheden is het nu mogelijk om in het buitenland in individuele gevallen een Nederlands examen af te leggen. De uitvoering daarvan valt onder de verantwoordelijkheid van de staatsexamencommissie. Het gaat hier om kandidaten, ingeschreven aan een school voor voortgezet

onderwijs of instelling voor volwassenenonderwijs in Nederland of kandidaten die zich direct inschrijven bij de

staatsexamencommissie. Een staatsexamen wordt dus in principe afgenomen in Nederland. De leerlingen van het Vespucci College zullen dus onder de huidige wet- en regelgeving naar Nederland moeten komen voor het staatsexamen. Als overgangsregeling heb ik mogelijk gemaakt dat de examenkandidaten 2008 gewoon op hun eigen school centraal examen hebben kunnen doen, onder verantwoordelijkheid van de staatsexamencommissie. In

afwachting van de resultaten van het overleg met betrokken organisaties om te komen tot een structurele oplossing voor examinering in het buitenland, zal ik de staatsexamencommissie vragen om ook voor de examenkandidaten 2009

de verantwoordelijkheid te nemen voor de op de school af te nemen centrale examens.

7

Naast het Vespucci College nam ook het Abel Tasman College, gelieerd aan het Nederlandse Luzac College, Nederlandse eindexamens af. Ook het bestuur van het Luzac College Nederland is door mij geïnformeerd

over de onmogelijkheid om hier nog verder uitvoering aan te geven. De overige scholen op de Antillen

functioneren onder de wetten van het landsbestuur van de Antillen.

8

Zoals ik in mijn brieven heb aangegeven treed ik in overleg met betrokken organisaties als Stichting NOB, ministerie van Defensie, Inspectie en staatsexamencommissie om te bezien of er een constructie mogelijk is binnen de kaders van de wet om in het buitenland of specifiek de Antillen Nederlandse (staats)examens te kunnen afnemen.

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2008

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari